In M.Of. nr. 92 din data de 6 februarie 2012 s-a publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2012 privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei.

Schema de ajutor de stat privind asigurarea accesului la finantare in agricultura consta in subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare in perioada 28 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv. Subventia ratei dobanzii se calculeaza la sumele reprezentand dobanzi platite la creditele mentionate pana la data de 31 decembrie 2013.

Ordinul reglementeaza in principal aspecte precum:

 • obtinerea acordului prealabil pentru finantare;
 • solicitarea ajutorului de stat;
 • anexele.

Obtinerea acordului prealabil pentru finantare

Pentru obtinerea ajutorului de stat, solicitantii completeaza o cerere de acord prealabil pentru finantare prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate in baza O.G. nr. 25/2010.

Cererea trebuie insotita de anumite documente si se depune pana la data de 15 februarie 2012 la centrele judetene sau la centrul municipiului Bucuresti, aflate in subordinea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (denumita in continuare „A.P.I.A.”), pe raza carora au sediul social sau unde au depus cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata.

Acordul prealabil se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Solicitarea ajutorului de stat

Solicitantii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare, care au rambursat ratele la credit si dobanzile aferente la termenele prevazute in graficele de rambursare stabilite prin contractele de credit, vor depune cereri pentru subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se depun anual, astfel:

 • in primele doua luni ale anului 2012, pentru anul 2011;
 • in primele doua luni ale anului 2013, pentru anul 2012;
 • in primele doua luni ale anului 2014, pentru anul 2013.

Cererile se depun la centrele judetene sau la centrul municipiului Bucuresti, aflate in subordinea A.P.I.A., pe raza carora isi are sediul social solicitantul sau unde a depus cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata, insotite de urmatoarele documente:

 • copie de pe C.U.I./C.I.F.;
 • copie de pe B.I./C.I. reprezentant legal;
 • copie de pe contractul de credit din care sa rezulte acordarea creditului pentru activitatile prevazute la art. 4 din O.G. nr. 25/2010, si graficul de rambursare aferent;
 • copie de pe extrasul de cont credit;
 • document eliberat la cererea beneficiarului, de catre institutiile de credit si/sau institutiile financiare nebancare privind prima de credit de risc luata in calcul la acordarea creditului, corespunzatoare profilului de risc al beneficiarului, conform modelului de adeverinta prevazut in Anexa nr. 4;
 • situatia centralizatoare a cheltuielilor efectuate conform activitatilor prevazute in contractul de credit cu incadrare in prevederile art. 4 din O.G. nr. 25/2010, precum si copiile documentelor justificative impreuna cu cele care atesta plata acestora, conform modelului prevazut in Anexa nr. 10
 • adeverinta eliberata de directia pentru agricultura a judetului, din care sa reiasa ca solicitantul a beneficiat sau nu de ajutoare de minimis si in ce suma, conform modelului prevazut in Anexa nr. 5.

Toate documentele depuse in copie vor purta sintagma “conform cu originalul” si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

Anexele

Ordinul cuprinde urmatoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Model Cerere de acord prealabil pentru finantare prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate in baza O.G. nr. 25/2010;
 • Anexa nr. 2 – Model Acord prealabil pentru finantare prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate in baza O.G. nr. 25/2010;
 • Anexa nr. 3 – Model Cerere pentru subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare;
 • Anexa nr. 4 – Model Adeverinta emisa de institutia de credit/institutia financiara nebancara;
 • Anexa nr. 5 – Model Adeverinta emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia pentru Agricultura a Judetului __;
 • Anexa nr. 6 – Model Situatia centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate conform O.G. nr. 25/2010, aferenta anului __  pentru Centrul Judetean A.P.I.A.;
 • Anexa nr. 7 – Situatia centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate conform O.G. nr. 25/2010, aferenta anului __ pentru A.P.I.A.;
 • Anexa nr. 8 – Situatia centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate conform O.G. nr. 25/2010, aferenta anului __ pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Anexa nr. 9 – Modul de calcul al ratei dobanzii la credite necesare subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei;
 • Anexa nr. 10 – Situatia centralizatoare a cheltuielilor efectuate conform activitatilor prevazute in contractul de credit aferent perioadei __.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article