In M.Of. nr. 891 din data de 8 decembrie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea reglementeaza modul de acordare a garantiilor in numele si in contul statului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN (denumit in continuare „F.N.G.C.I.M.M.”), aferente finantarilor acordate persoanelor fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achizitia de autoturisme noi in cadrul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi  (denumit in continuare „Programul”).

Hotararea vizeaza aspecte precum:

 • caracteristicile Programului;
 • conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii Programului;
 • criteriile de eligibilitate si conditiile Programului pentru finantatori;
 • implementarea Programului;
 • dispozitii finale.

CARACTERISITICILE PROGRAMULUI

Pentru anul 2014, plafonul total al garantiilor care pot fi emise este de 50 milioane lei.

Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului, care este suportat de catre beneficiar, se compune din rata dobanzii ROBOR la 6 luni plus o marja de maximum 3% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii. Marja nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de garantare si penalitatile percepute conform contractului de finantare.

CONDITIILE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA BENEFICIARII PROGRAMULUI

Beneficiarul Programului trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii specifice ale Programului:

 • are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul;
 • la data aprobarii finantarii indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 2 lit. b) din O.U.G.  nr. 66/2014 si respecta conditiile Programului;
 • la data aprobarii finantarii indeplineste conditiile Programului prevazute la art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2014;
 • face dovada cu copia facturii proforme emise de vanzator ca autoturismul care se achizitioneaza in cadrul Programului este nou, este produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, este achizitionat de la o persoana juridica ce are ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor si are un pret de achizitie care nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz;
 • indeplineste conditiile specifice de finantare ale finantatorului;
 • se obliga sa nu instraineze, fara acordul finantatorului, autoturismul nou achizitionat in cadrul Programului pe toata durata de valabilitate a garantiei.

Persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani la data solicitarii finantarii si cu capacitate deplina de exercitiu, care indeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate si respecta conditiile generale ale Programului, pot beneficia de finantari destinate achizitionarii de autoturisme noi cu un avans de minimum 5%. In acest caz, garantia statului este in procent de maximum 50% din finantarea garantata.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SI CONDITIILE PROGRAMULUI PENTRU FINANTATORI

Potrivit Hotararii, criteriile de eligibilitate pentru finantatorii care acorda finantare garantata pentru achizitionarea unui autoturism nou in cadrul Programului sunt urmatoarele:

 • se incadreaza in categoria institutiilor de credit sau a institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special al IFN-urilor deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia;
 • au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;
 • acorda finantari in lei destinate achizitionarii de autoturisme noi in cadrul Programului in favoarea beneficiarilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate si conditiile generale si specifice ale Programului;
 • finantatorii au obligatia prevederii exprese, in contractele de finantare, a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 6 luni si separat a costurilor cu comisioanele legate de finantare;
 • nu percep comision de rambursare anticipata;
 • solicita un avans de minimum 5% beneficiarilor eligibili, care acopera diferenta dintre pretul de achizitie al autoturismului nou conform facturii proforme si finantarea garantata;
 • durata maxima a finantarilor este de 60 de luni;
 • contractul de finantare nu contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia;
 • au prevazut in contractul de finantare clauze care obliga beneficiarul sa depuna la finantator cartea de identitate a autoturismului in original, finantatorul avand obligatia de a efectua demersurile necesare in vederea eliberarii de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului si de a notifica beneficiarul in cazul in care nu a procedat la depunerea cartii de identitate a autoturismului, in original, in termenul prevazut in contractul de finantare;
 • accepta sa efectueze formalitatile de inscriere/radiere in/din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achizitionat in cadrul Programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice (denumit in continuare „M.F.P.”) si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare.

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

Finantatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unitatile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garantiei guvernamentale, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente. Solicitarea de garantare se transmite de catre finantator impreuna cu documentele prevazute de Hotarare, in copie certificata de catre finantator pentru conformitatea cu originalul.

Contractul de garantare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget si cuprinde, fara a se limita la acestea:

 • identitatea partilor;
 • obiectul si durata contractului;
 • termenii si conditiile de acordare si plata a garantiei;
 • obligatiile partilor;
 • valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala;
 • modalitatea de calcul si termenul de plata al primei de garantare;
 • celelalte drepturi si obligatii ale partilor.

Potrivit Hotararii, in cazul daunelor partiale produse autoturismelor achizitionate in cadrul Programului, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare direct service-ului autorizat care a efectuat reparatia autoturismului sau beneficiarului Programului, in cazul in care acesta a efectuat plata reparatiei. In cazul daunelor totale produse autoturismelor achizitionate in cadrul Programului, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare catre finantator si stat, reprezentat prin M.F.P., proportional cu procentul de garantare.

Cererea de plata se depune de catre finantator in perioada de valabilitate a garantiei, ulterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, dupa inregistrarea de catre beneficiar a cel putin 60 de zile calendaristice de restanta la plata principalului, impreuna cu documentele prevazute in Hotarare. Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de plata se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. intr-un singur exemplar, indosariat, paginat si opisat. In termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata, F.N.G.C.I.M.M. aproba sau respinge cererea de plata.

DISPOZITII FINALE

In termen de 15 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a Hotararii, finantatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. si M.F.P., cererile de inscriere in Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica in legatura cu finantarile acordate in cadrul Programului, precum si valoarea estimata a garantiilor care urmeaza sa fie acordate in cadrul Programului.

Totodata, finantatorii vor transmite o declaratie pe propria raspundere, semnata si asumata de reprezentantii legali ai acestora, care sa contina angajamentul de respectare a incadrarii costului finantarii cu garantie guvernamentala in marja maxima de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M).

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article