In M.Of. nr. 393 din data de 23 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (“Legea” sau “Legea de remedii”).

Legea transpune in legislatia nationala Directivele de remedii 89/665/CEE si 92/13/CEE, astfel cum au fost acestea modificate prin Directiva 2007/66/CE.

Prin Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice a fost abrogata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (“O.U.G. nr. 34/2006”), inclusiv capitolul IX Solutionarea contestatiilor.

Legea de remedii a intrat in vigoare la data de 26 mai 2016, odata cu abrogarea O.U.G. nr. 34/2006. Prevederile Legii se aplica tuturor contestatiilor/cererilor/plangerilor pentru care termenele procedurale incep sa curga dupa intrarea in vigoare a acesteia. Prin urmare, atat contestatiile/cererile/plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata, cat si cele depuse, in conditiile legii, la posta, inainte de data intrarii in vigoare a Legii de remedii urmeaza sa fie solutionate in conditiile si conform procedurii prevazute de O.U.G. nr. 34/2006. Noua Lege se va aplica numai contestatiilor/cererilor/plangerilor formulate dupa intrarea ei in vigoare.

Legea de remedii reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • domeniul de aplicare si principiile sistemului de remedii;
 • notificarea prealabila;
 • contestatia formulata in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (“Consiliul” sau “CNSC”);
 • contestatia formulata pe cale judiciara;
 • calea de atac impotriva deciziilor Consiliului si hotararilor instantelor;
 • solutionarea litigiilor privind despagubirile si contractele incheiate;
 • nulitatea contractelor;
 • organizarea si functionarea Consiliului;
 • masurile pentru unificarea practicii.

DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPIILE SISTEMULUI DE REMEDII

Noua Lege reglementeaza:

 • remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune (“contract” sau “contracte”);
 • cererile avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor.

Principiile care guverneaza sistemul de remedii in vederea garantarii respectarii dispozitiilor legale privind atribuirea contractelor, sunt:

 • efectivitatea;
 • celeritatea;
 • eficienta.

Un important element de noutate este faptul ca oricare dintre membrii unei asocieri vor putea formula orice cale de atac reglementata de Legea de remedii.

NOTIFICAREA PREALABILA

Spre deosebire de vechea reglementare, notificarea prealabila devine o etapa obligatorie in procedura de solutionare a contestatiilor, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila. Astfel, prin notificarea prealabila, partea care se considera vatamata solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al acesteia, in sensul revocarii sau modificarii acestuia, inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente. Masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta ca urmare a primirii unei notificari prealabile pot fi insa contestate fara indeplinirea procedurii de notificare prealabila.

Notificarea prealabila se formuleaza in termen de 10 zile sau 5 zile, in functie de valoarea estimata a contractului. Autoritatea contractanta este obligata sa transmita un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere in termen de 3 zile. Daca autoritatea decide sa adopte masuri de remediere, acestea trebuie implementate in urmatoarele 7 zile.

Formularea unei notificari prealabile in termenul legal are ca efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului, sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului.

CONTESTATIA FORMULATA IN FATA CNSC

In contrast cu vechea reglementare, contestatia formulata in fata Consiliului devine complet gratuita. Operatorii economici nu mai au obligatia de a constitui garantia de buna conduita si nici de a plati vreo alta taxa in legatura cu formularea contestatiei.

Vor putea sesiza Consiliul persoanele care:

 • se considera vatamate de raspunsul primit la notificarea prealabila;
 • nu au primit niciun raspuns in termenul de 3 zile de la formularea notificarii;
 • se considera vatamate de masurile de remediere adoptate.

Termenul de formulare a contestatiilor este de 10 zile sau 5 zile, in functie de valoarea estimata a contractului. Acesta se calculeaza incepand cu ziua urmatoare:

 • luarii la cunostinta a raspunsului autoritatii in sensul ca nu urmeaza sa revoce actele emise sau sa adopte masuri de remediere; sau
 • implinirii termenului de 3 zile, cand autoritatea nu a transmis un raspuns; sau
 • implinirii termenului de 7 zile, cand autoritatea a comunicat ca urmeaza sa adopte masuri de remediere.

Autoritatea contractanta poate adopta masuri de remediere si dupa primirea unei contestatii.

Formularea unei contestatii are drept efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului  pana la comunicarea deciziei Consiliului, sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului. De asemenea, noua Lege stipuleaza expressis verbis ca incheierea contractului anterior/ulterior formularii contestatiei nu impiedica solutionarea acesteia de catre Consiliu.

In ceea ce priveste elementele obligatorii ale contestatiei, nu mai este necesara dovedirea interesului legitim, insa devine obligatorie mentionarea codului de identificare fiscala/numarului de inmatriculare in registrul comertului, indicarea adresei de posta electronica, a numarului de telefon si a numarului de fax la care poate fi comunicat orice act procedural, precum si precizarea numarului anuntului de participare din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (“SEAP”) si a actului atacat. De asemenea, se impune atasarea la contestatie a dovezii notificarii prealabile si a copiei raspunsului autoritatii contractante, daca exista, a dovezii inaintarii contestatiei catre autoritate, a copiei actului atacat, dupa caz, precum si a mijloacelor de proba disponibile.

Referitor la procedura de solutionare a contestatiei, remarcam urmatoarele elemente de noutate:

 • expunerea situatiei de fapt – se prevede obligatia partilor de a expune situatia de fapt la care se refera pretentiile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite informatiile care le sunt cunoscute;
 • comunicari – toate notificarile si actele procedurale se transmit prin posta, fax si/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire;
 • asigurarea pronuntarii unor solutii unitare – contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se solutioneaza astfel: (i) in etapa de pana la data deschiderii ofertelor, sunt solutionate de acelasi complet; (ii) in etapa de dupa data deschiderii ofertelor, sunt solutionate de acelasi complet, altul decat cel din prima etapa; de asemenea, in fiecare etapa, contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri sunt conexate;
 • cererile de interventie – se stipuleaza expres posibilitatea operatorilor economici de a formula cerere de interventie voluntara in litigiu, cu instiintarea partilor cauzei; cererea va fi formulata intr-un termen de 10 zile de la data publicarii in SEAP a faptului ca s-a formulat contestatie sau de la data comunicarii faptului ca s-a formulat contestatie;
 • punctul de vedere al autoritatii contractante – lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante atrage decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica;
 • accesul la dosarul achizitiei publice – partile au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit Codului de procedura civila, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale; documentele confidentiale trebuie marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale, iar caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba;
 • documente suplimentare – Consiliul poate solicita contestatorilor informatii si mijloace de proba suplimentare celor depuse initial de acestia, care trebuie transmise in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii; nedepunerea acestora nu impiedica solutionarea contestatiei;
 • motivele noi de contestare – se consacra la nivel legislativ practica Consiliului potrivit careia este inadmisibila prezentarea unor noi motive de contestare si/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizarilor la contestatie, ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

In ceea ce priveste suspendarea procedurii de atribuire, observam ca, spre deosebire de cererea de suspendare formulata in fata instantei, cererea formulata in fata Consiliului continua sa fie gratuita, nepresupunand constituirea unei cautiuni. De asemenea, un alt element de noutate este faptul ca suspendarea poate fi dispusa nu doar cu privire la procedura de atribuire, ci si doar cu privire la aplicarea unei anumite decizii adoptate de autoritatea contractanta. In plus, se prevede obligatia de a comunica cererea de suspendare si autoritatii contractante, prin acelasi mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea acesteia catre Consiliu.

Termenul de solutionare a contestatiei ramane acelasi, respectiv de 20 zile sau 10 zile de la data primirii dosarului. In schimb, CNSC este obligat acum sa comunice autoritatii prelungirea cu 10 zile a termenului de solutionare. Noua Lege stipuleaza si posibilitatea Consiliului de a suspenda procedura de solutionare a contestatiei cand aceasta depinde in tot sau in parte de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati sau cand s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune savarsita in legatura cu actul atacat de contestator.

Cu privire la solutiile pe care le poate pronunta Consiliul, noua reglementare introduce urmatoarele modificari:

 • alte acte care incalca Legea – CNSC va sesiza nu doar Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (“ANAP”), ci si Curtea de Conturi si insasi autoritatea contractanta atunci cand apreciaza ca, in afara de actele atacate de contestator, exista alte acte care incalca prevederile legale;
 • cheltuielile de judecata – se precizeaza ca, in vederea acordarii cheltuielilor efectuate pentru solutionarea contestatiei, partile vor depune inainte de pronuntarea deciziei o cerere care precizeaza cuantumul, detalierea si documentele doveditoare;
 • motivarea hotararilor CNSC – se stipuleaza obligatia Consiliului de a motiva in mod clar, fara echivoc, deciziile/incheierile adoptate; opinia separata sau concurenta a unui membru al completului se va consemna in cadrul deciziei emise, precum si in minuta, iar membrii completului nu au dreptul de a se abtine de la vot; in plus, se detaliaza continutul obligatoriu al hotararilor Consiliului;
 • indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii – se prevede expres ca partile pot solicita Consiliului indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii, potrivit prevederilor Codului de procedura civila;
 • suspendarea executarii deciziei in cazul formularii unei plangeri – se consacra dreptul autoritatii contractante de a suspenda aducerea la indeplinire a deciziei CNSC si/sau procedura de atribuire pana la comunicarea de catre instanta a hotararii de solutionare a plangerii, in cazul formularii unei plangeri impotriva deciziei Consiliului.

Similar vechilor prevederi, decizia pronuntata de catre Consiliu se publica de catre autoritatea contractanta in SEAP in termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

CONTESTATIA FORMULATA PE CALE JUDICIARA

Spre deosebire de contestatiile formulate pe cale administrativ-jurisdictionala, contestatiile formulate pe cale judiciara se taxeaza dupa cum urmeaza:

 • cererile neevaluabile in bani se taxeaza cu 450 lei;
 • cererile evaluabile in bani de pana la 450.000 lei se taxeaza cu 2% din valoarea estimata a contractului, iar cele care depasesc aceasta suma se taxeaza progresiv, in functie de valoarea cererii.

Legea de remedii prevede insa posibilitatea contestatorilor de a beneficia, la cerere, de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Urmatoarele prevederi ce reglementeaza contestatiile depuse la CNSC se aplica in mod corespunzator si in cazul formularii contestatiilor in fata instantelor de judecata:

 • procedura notificarii prealabile;
 • termenele de contestare;
 • elementele obligatorii ale contestatiei;
 • efectul suspensiv al dreptului de a incheia contractul.

Competenta de solutionare a contestatiilor formulate pe cale judiciara apartine in continuare tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, sectia de contencios administrativ si fiscal.

Cu titlu de noutate, aceste contestatii vor fi solutionate prin complete specializate in achizitii publice. In vederea formarii completelor specializate in achizitii publice, Legea de remedii prevede ca Guvernul trebuie sa adopte in termen de 30 de zile de la intrarea sa in vigoare o hotarare pentru suplimentarea corespunzatoare a numarului de judecatori si grefieri din cadrul tribunalelor si, in vederea solutionarii cailor de atac, din cadrul curtilor de apel.

In ceea ce priveste procedura de solutionare a contestatiei, termenul maxim de solutionare este de 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei. Nu este aplicabila procedura de regularizare a cererii prevazuta de Codul de procedura civila, iar primul termen de judecata va fi stabilit in maxim 20 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile. Intampinarea se depune in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea contestatiei si aceasta se comunica de indata reclamantului. Raspunsul la intampinare trebuie depus in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea intampinarii. Amanarea pronuntarii poate fi dispusa pentru maxim 5 zile, iar hotararea motivata se redacteaza intr-un termen de 7 zile de la pronuntare si se comunica de indata partilor.

Suspendarea procedurii de atribuire poate fi dispusa si de catre instanta de judecata, insa o asemenea cerere formulata pe cale judiciara presupune constituirea unei cautiuni. Valoarea acesteia este de 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contractele de produse/servicii, respectiv de 880.000 lei pentru contractele de lucrari. Cautiunea va putea fi constituita in numerar sau, cu acordul expres al autoritatii contractante, prin instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plata sau prin aducerea unui garant. Daca cererea de suspendare este respinsa, cautiunea se restituie din oficiu. Daca cererea de suspendare este admisa, autoritatea contractanta poate formula o cerere pentru plata unei despagubiri pentru prejudiciile cauzate de suspendare, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate cu privire la contestatie sau, dupa caz, de la data incetarii efectelor suspendarii procedurii de atribuire. Cautiunea se restituie de indata daca autoritatea declara in mod expres ca nu urmareste obligarea la despagubiri. Incheierea prin care se dispune suspendarea procedurii poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

CALEA DE ATAC IMPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI SI HOTARARILOR INSTANTELOR

Deciziile Consiliului pot fi atacate cu plangere, iar hotararile instantelor de judecata pot fi atacate cu recurs. Prevederile aplicabile celor doua tipuri de cai de atac sunt intr-o oarecare masura diferite, Legea detaliind plangerea de o maniera mai exhaustiva.

Termenul de formulare a ambelor cai de atac ramane de 10 zile de la comunicare.

Plangerea/recursul se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta pentru formularea contestatiilor pe cale judiciara. Sunt scutite de taxa judiciara de timbru plangerile/recursurile formulate de autoritatile contractante.

Competenta de solutionare a plangerii/recursului apartine sectiei de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, in complet specializat in achizitii publice.

Prevederile referitoare la elementele obligatorii ale contestatiei sau cele referitoare la suspendarea procedurii de atribuire, inclusiv cele referitoare la obligatia de constituire a cautiunii, stipulate cu privire la contestatiile formulate pe cale judiciara, se aplica in mod corespunzator in cazul formularii plangerii. Incheierea privind suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului este insa in acest caz definitiva.

In ceea ce priveste continutul plangerii, Legea de remedii clarifica faptul ca:

 • in calea de atac a plangerii nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata Consiliului si nu se pot schimba calitatea partilor, cauza sau obiectul contestatiei si nici nu se pot formula pretentii noi;
 • in plangere, contestatorul nu poate invoca alte motive impotriva actelor autoritatii contractante decat cele cuprinse in contestatia adresata Consiliului;
 • nu se pot depune probe noi, cu exceptia inscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sanctiunea decaderii, odata cu plangerea, respectiv odata cu intampinarea.

Referitor la procedura de solutionare a plangerii, Legea stipuleaza ca termenul de solutionare va fi de maximum 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei. Plangerea se depune la instanta judecatoreasca competenta si o copie a acesteia se comunica Consiliului, astfel incat acesta sa poata transmite dosarul instantei de judecata in cel mult 3 zile de la primirea plangerii. De asemenea, o copie a plangerii, precum si a inscrisurilor doveditoare se comunica si celeilalte/celorlalte parti. Intampinarea este obligatorie si se comunica instantei si petentului in termen de 5 zile de la primirea plangerii. Amanarea pronuntarii poate fi dispusa pentru un termen de 5 zile, iar hotararea motivata se redacteaza intr-un termen de 7 zile de la pronuntare si se comunica de indata partilor.

Privitor la solutiile ce pot fi dispuse de instanta, noua Lege precizeaza cu titlu de noutate ca, in cazul in care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate in contestatie, iar instanta considera ca plangerea impotriva deciziei Consiliului este intemeiata, aceasta va analiza si  motivele de contestatie ce nu au format obiectul analizei Consiliului.

Hotararea pronuntata de curtea de apel asupra plangerii/recursului este definitiva.

Spre deosebire de deciziile pronuntate de Consiliu, hotararile pronuntate de instantele de judecata cu privire la solutionarea plangerii formulate impotriva deciziilor Consiliului se publica in SEAP de catre ANAP, nu de catre autoritatea contractanta.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR PRIVIND DESPAGUBIRILE SI CONTRACTELE INCHEIATE

Competenta de solutionare a proceselor si cererilor privind:

 • acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire; si
 • executarea, anularea, nulitatea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor,

apartine in continuare sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante. Si aceste cereri vor fi insa solutionate in viitor prin complete specializate in achizitii publice.

Similar vechii reglementari, partile pot conveni insa ca litigiile in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor sa fie solutionate prin arbitraj.

Cererile se taxeaza similar contestatiilor formulate pe cale judiciara.

Noile dispozitii privind suspendarea executarii contractului pana la solutionarea fondului in aceste doua tipuri de cauze sunt insa interpretabile, intrucat noua Lege stipuleaza ca prevederile referitoare la constituirea cautiunii se aplica in mod corespunzator doar “in cazul solicitarii suspendarii procedurii de atribuire”. Incheierea privind suspendarea executarii contractului poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

Dispozitiile privind elementele contestatiei si solutionarea contestatiilor pe cale judiciara se aplica in mod corespunzator in cauzele privind despagubirile si contractele incheiate. In plus, se prevede obligatia de a depune cererea reconventionala in termenul de 3 zile lucratoare stipulat si pentru depunerea intampinarii.

Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare. Competenta de solutionare a recursului revine  sectiei de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat intr-un termen maxim de 30 de zile si suspenda executarea.

NULITATEA CONTRACTELOR

In ceea ce priveste cererile privind constatarea nulitatii absolute a contractului/actului aditional la acesta incheiat cu incalcarea legislatiei aplicabile, precum si repunerea partilor in situatia anterioara, se impun a fi punctate urmatoarele elemente de noutate:

 • nulitatea partiala a contractului – se stipuleaza posibilitatea constatarii nulitatii totale sau partiale a contractului/actului aditional;
 • cazurile de nulitate – se completeaza noi cazuri de nulitate absoluta a contractului, in plus fata de cele deja consacrate prin O.U.G. nr. 34/2006 (e.g. atribuirea contractului fara respectarea obligatiilor referitoare la publicarea unui anunt de participare; incheierea contractului inainte de primirea deciziei de solutionare a contestatiei sau cu nerespectarea acestei decizii):

ü  contractul ar trebui incadrat in categoria contractelor supuse legislatiei privind achizitiile si concesiunile, insa autoritatea incheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire;

ü  contractul/actul aditional la acesta a fost incheiat in conditii mai putin favorabile decat cele prevazute in propunerile tehnice si/sau financiare care au constituit oferta declarata castigatoare;

ü  nerespectarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul anuntului de participare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare, aceasta conducand la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive;

 • anuntul voluntar – s-au eliminat prevederile privind publicarea anuntului voluntar;
 • sanctiunile alternative – se mentin in linii generale dispozitiile vechi privind sanctiunile alternative, insa se renunta la anumite prevederi de detaliu, precum cele care stabileau masura in care interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi considerate “motive imperative de interes general”;
 • termenele legale de asteptare – in cazul incalcarii dispozitiilor privind termenele legale de asteptare pentru incheierea contractului (de 11 zile, respectiv de 6 zile de la data comunicarii deciziei de atribuire), este stipulata expres posibilitatea instantei de a dispune fie constatarea nulitatii absolute si repunerea partilor in situatia anterioara, fie aplicarea unor sanctiuni alternative;
 • termenul pentru formularea cererilor – s-a modificat in parte modalitatea de calcul al termenelor de 30 de zile, respectiv de 6 luni pentru introducerea cererilor;
 • noi obligatii de comunicare – s-a introdus obligatia autoritatilor contractante de a instiinta ANAP despre:

ü  orice actiune prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a contractelor, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta despre introducerea actiunii;

ü  masurile privind executarea hotararii judecatoresti ramase definitive.

In ceea ce priveste procedura de solutionare a acestor actiuni, competenta este alternativa, aceasta apartinand tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul reclamantului sau paratului. Sentinta tribunalului poate fi atacata cu recurs, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat in maxim 30 de zile.

Hotararea judecatoreasca prin care a fost admisa actiunea in constatarea nulitatii absolute si s-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara constituie titlu executoriu. Responsabil pentru aducerea la indeplinire a hotararii judecatoresti este conducatorul autoritatii contractante.

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI

Legea de remedii consolideaza independenta Consiliului, inter alia, prin:

 • modificarea mecanismului de adoptare a regulamentului de organizare si functionare – potrivit Legii, acesta se aproba de catre plenul Consiliului, in timp ce potrivit vechii reglementari acesta se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Consiliului;
 • detalierea modalitatii asigurarii finantarii cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului – Guvernul Romaniei are obligatia sa prevada in proiectul bugetului de stat resursele financiare necesare pentru functionarea si organizarea Consiliului, precum si pentru perfectionarea profesionala a salariatilor si organizarea seminariilor de unificare a practicii administrativ-jurisdictionale.

Legea recunoaste, de asemenea, Consiliului dreptul de a initia si supune aprobarii proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate. Totodata, Consiliul avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte autoritati si institutii publice care contin prevederi ce intra in domeniul sau de activitate.

Potrivit noii reglementari, membrii Consiliului sunt asimilati din punctul de vedere al salarizarii functiei publice de consilier de concurenta, in timp ce presedintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizarii functiei de presedinte al Consiliului Concurentei.

MASURI PENTRU UNIFICAREA PRACTICII

Legea de remedii reglementeaza inclusiv un binevenit mecanism pentru unificarea practicii din domeniul achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor de lucrari si servicii.

In ceea ce priveste unificarea practicii administrativ-jurisdictionale, la nivelul Consiliului se vor organiza intalniri lunare ale membrilor cu privire la problemele de drept care au condus la pronuntarea de solutii diferite in cauze similare. In acelasi sens, Consiliul va organiza semestrial seminarii cu judecatori din cadrul instantelor judecatoresti si specialisti din cadrul ANAP sau alte categorii de experti.

In vederea unificarii practicii instantelor judecatoresti, in cazul in care Consiliul va constata abordari diferite in hotararile judecatoresti definitive din cauze similare, va sesiza si va transmite Curtii de Apel Bucuresti hotararile judecatoresti respective, in vederea declansarii la Inalta Curte de Casatie si Justitie a procedurii de pronuntare asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti.

In plus, in masura in care constata existenta unor solutii neunitare in practica, ANAP va informa Consiliul, respectiv instantele de judecata in mod corespunzator.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article