In M.Of. nr. 453 din data de 20 iunie 2014 a fost publicata Decizia primului-ministru nr. 218/2014 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice (denumita in continuare „Decizia”).

SCOPUL COMITETULUI

Scopul Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice (denumit in continuare „Comitetul”) consta in coordonarea procesului de reforma a cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice.

COMPONENTA COMITETULUI

Componenta Comitetului este prevazuta in Anexa nr. 1 a Deciziei, dupa cum urmeaza:

 • Ministerul Fondurilor Europene;
 • Cancelaria Primului-Ministru;
 • Secretariatul General al Guvernului;
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
 • Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala pentru Verificarea Achizitiilor Publice;
 • Ministerul pentru Societatea Informationala;
 • Ministerul Justitiei;
 • Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Ministerele vor fi reprezentate la sedintele Comitetului la nivel de ministru, iar institutiile administratiei publice centrale, de catre conducatorii acestora. In ceea ce priveste conducerea Comitetului, aceasta este asigurata de ministrul fondurilor europene.

Potrivit Deciziei, la lucrarile Comitetului pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si Agentiei Nationale de Integritate, precum si reprezentanti ai altor entitati publice, desemnati in acest sens, potrivit legii.

ORGANIZAREA COMITETULUI

Potrivit Deciziei, Comitetul isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care il aproba in prima sedinta de lucru. Comitetul se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie.

De asemenea, in cadrul Comitetului isi desfasoara activitatea grupul de lucru la nivel tehnic pentru realizarea reformei cadrului legislativ si institutional in domeniul achizitiilor publice, format din experti tehnici ai ministerelor, organelor de specialitate si institutiilor administratiei publice centrale, care fac parte din Comitet, si ai institutiilor ai caror reprezentanti au calitatea de invitati. In acest sens, institutiile antementionate desemneaza cate o persoana responsabila, care sa poata furniza expertiza si sprijinul necesare in domeniu.

ATRIBUTIILE COMITETULUI

In vederea realizarii scopului sau, Comitetul implementeaza directiile de actiune prioritare, pe care le poate actualiza. Directiile de actiune prioritare pentru anul 2014 sunt prevazute in Anexa nr. 2 a Deciziei, astfel:

 • definitivarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice impreuna cu Comisia Europeana;
 • pregatirea pachetului legislativ care sa asigure transpunerea directivelor in legislatia nationala;
 • stabilirea noului cadru institutional in domeniu;
 • elaborarea unei strategii nationale in vederea instruirii personalului de specialitate cu privire la aplicarea noului pachet legislativ;
 • masuri imediate, precum: definitivarea si supunerea spre aprobare Guvernului a proiectului de modificare a H.G. nr. 925/2006, modificarea O.U.G. nr. 34/2006, modificarea/abrogarea Ordinului Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011 si modificarea/abrogarea Instructiunii Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 1/2013.

De asemenea, printre atributiile Comitetului se numara si:

 • elaborarea unor planuri de actiune detaliate pentru fiecare dintre problemele identificate, care cuprind masurile preconizate si modalitatea de implementare, precum si mecanismul de monitorizare si evaluare a acestor planuri;
 • asigurarea corelarii masurilor stabilite in planurile de actiuni cu celelalte angajamente asumate de Guvern in domeniile prioritare.

Nu in ultimul rand, conform Deciziei, in vederea asigurarii unitatii de decizie in procesul de reforma a sistemului de achizitii publice, activitatile Comitetului se vor corela cu cele ale Comitetului interministerial pentru implementarea prioritatilor ca parte a Sistemului de implementare a prioritatilor si ale grupului de lucru in domeniul reformei sistemului de achizitii publice.

Similar articles

The list of countries where economic operators participating in Romanian award procedures can be established (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 459 din data de 29 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii) – (v) din Legea nr. …

Read article