In M.Of. nr. 757 din data de 27 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1.045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificarea priveste constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Elementul de noutate a fost reglementat pentru situatia in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integrat sau majoritar de stat. Astfel, in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia emiterii de pretentii asupra garantiei de buna executie.

Daca in contractele in curs de executare la data intrarii in vigoare a Hotararii nu sunt clauze care sa dispuna altfel, procedura astfel cum a fost modificata, se aplica si retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, care se achita de catre autoritatile contractante. Sumele reprezentand garantii de buna executie existente la data intrarii in vigoare a Hotararii in conturi deschise la banci comerciale se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare la data constituirii acestora.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article