In M.Of. nr. 870 din data de 14 decembrie 2009 a fost publicata Legeanr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc.

Prin actul normativ  mentionat  s-a avut in vedere sprijinirea intreprinderilor aflate in imposibilitatea  de a-si onora obligatiile fata de creditorii lor si, in anumite situatii, evitarea procedurii insolventei.

Legea  nr.  381/2009  reglementeaza doua proceduri de salvgardare a intreprinderilor aflate in dificultate:

 •  procedura mandatului ad-hoc;
 •  procedura concordatului preventiv.

Procedura mandatului ad-hoc

A. Notiune

In sensul Legii  nr.  381/2009, mandatul  ad-hoc este acea procedura confidentiala declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc desemnat de instanta negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi creditori si debitor,  pentru depasirea starii de dificultate in care se afla cel din urma.

B. Constituire

Mandatul ad-hoc este conferit de catre instanta la cererea debitorului de numire a unui mandatar din randul practicienilor in insolventa. Cererea trebuie sa cuprinda descrierea detaliata a motivelor ce fac necesara numirea unui mandatar ad-hoc si se depune la cabinetul presedintelui tribunalului. Presedintele tribunalului dispune convocarea prin agent procedural a debitorului si mandatarului propus in 5 zile. Procedura se desfasoara in camera de consiliu, cu respectarea conditiei obligatorii a confidentialitatii.

Mandatarul este desemnat prin incheiere irevocabila.

C. Obiectul mandatului

Mandatul este conferit cu scopul impus mandatarului de a realiza, in termen de 90 de zile de la desemnare, o intelegere intre debitor si unul sau mai multi creditori pentru a depasi starea de dificultate in care se afla intreprinderea debitorului. In vederea realizarii mandatului,mandatarul poate propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri necesare.

Onorariul mandatarului este stabilit de catre presedintele tribunalului la propunerea debitorului si cu acceptul mandatarului, putand consta dintrun onorariu fix sau dintr-unul lunar.

D. Incetarea mandatului

Mandatul inceteaza:

 •  prin denuntare unilaterala de catre debitor sau mandatar;
 •  prin incheierea unei intelegeri intre debitor si unul sau mai multi dintre creditorii sai, deci realizarea scopului pentru  care s-a constituit;
 •  daca in termenul prevazut nu a reusit sa intermedieze incheierea unei intelegeri.

Procedura concordatului preventiv

A. Notiune

Concordatul preventiv  reprezinta contractul incheiat intre debitor si creditorii ce detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului.

B. Beneficiarii concordatului preventiv

De concordatul preventiv poate beneficia orice debitor, cu exceptia:

 •  debitorilor impotriva carora s-a pronuntat o hotarare irevocabila de condamnare pentru infractiuni economice;
 •  debitorilor impotriva carora s-a deschis procedura insolventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv;
 •  debitorilor care au mai beneficiat de un concordat cu 3 ani anteriori ofertei;
 •  debitorilor care au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals sau infractiuni prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, precum si debitorilor ai caror asociati/actionari/asociati comanditari sau  administratori s-au aflat in una dintre situatiile enumerate, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
 •  debitorilor ai caror membrii ai organelor de conducere si/sau supraveghere au fost trasi la raspundere potrivit Legii  nr. 85/2006;
 •  debitorilor care au inscrise fapte in cazierul fiscal potrivit Ordonantei  Guvernului nr. 75/2001.

C. Deschiderea procedurii

Procedura concordatului preventiv se deschide prin introducerea de catre debitor a unei cereri la tribunalul in raza caruia acesta isi are sediul sau domiciliul profesional.  Prin cerere, debitorul propune numirea unui conciliator provizoriu, din randul practicienilor in insolventa. Oferta de concordat preventiv intocmita impreuna cu debitorul este notificata de catre conciliator tuturor creditorilor, prin mijloace rapide si se depune la grefa tribunalului, unde va fi inregistrata intr-un registru special.

Despre depunerea si notificarea ofertei de concordat se face mentiune in registrul comertului in care este inregistrat debitorul.

Planul de redresare propus prin oferta de concordat trebuie sa contina procentul preconizat de satisfacere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%.

Legea  nr.  381/2009 prevede ca planul de redresare  poate cuprinde inclusiv masuri privind obligatiile fiscale de plata constand in  propuneri de amanari, stergeri, esalonari, reesalonari sau reduceri partiale, situatie in care este necesar acordul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acordul autoritatii mentionate trebuie exprimat in 30 de zile, in caz contrar fiind prezumat.

Termenul-limita pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat nu poate depasi 18 luni de la data incheierii acestuia.

Oferta de concordat, precum si orice modificari ale acesteia se voteaza de catre creditori. Votul favorabil neconditionat are valoare de acceptare a concordatului, in vreme ce orice conditionare a votului este considerata vot negativ.

De la data comunicarii hotararii de  constatare a concordatului preventiv se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.  La aceeasi data se suspenda de drept curgerea dobanzilor, a penalitatilor si a oricaror alte cheltuieli aferente creantelor.

D. Atributiile participantilor la procedura concordatului Judecatorul-sindic are urmatoarele atributii:

 •  numeste conciliatorul provizoriu;
 •  constata si, daca este cazul, omologheaza, la cererea conciliatorului, concordatul preventiv;
 •  constata, la cererea oricarui creditor nesemnatar al concordatului, indeplinirea conditiilor cerute pentru a fi inscris pe lista creditorilor ce au aderat la concordatul preventiv;
 •  dispune prin incheiere  suspendarea provizorie a executarilor silite contra debitorului;
 •  judeca actiunile in nulitate a concordatului preventiv;
 •  judeca actiunile in rezolutiune a concordatului preventiv.

Conciliatorul are urmatoarele atributii:

 •  intocmeste tabloul creditorilor;
 •  elaboreaza, impreuna cu debitorul, oferta de concordat alcatuita din proiectul de concordat si planul de redresare;
 •  face demersuri  pentru solutionarea amiabila a tuturor litigiilor intervenite intre debitor si creditori sau intre creditori;
 •  solicita judecatorului-sindic constatarea  si/sau, dupa caz, omologarea concordatului preventiv;
 •  supravegheaza indeplinirea obligatiilor asumate de catre debitor prin concordat;
 •  informeaza, de urgenta, adunarea creditorilor concordatari asupra neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre debitor a obligatiilor sale;
 •  intocmeste si transmite adunarii creditorilor concordatari rapoarte lunare sau trimestriale;
 •  convoaca adunarea creditorilor concordatari;
 •  cere instantei inchiderea procedurii concordatului preventiv;
 •  indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, instituite prin concordat sau stabilite de catre judecatorul-sindic.

Atributiile adunarii creditorilor concordatari sunt urmatoarele:

 •  aproba rapoartele conciliatorului cu privire la activitatea debitorului;
 •  desemneaza, cu acordul debitorului, un alt conciliator, daca este cazul;
 •  modifica onorariul conciliatorului, cu acordul debitorului;
 •  stabileste, cu acordul debitorului, onorariul noului conciliator;
 •  desemneaza reprezentantul creditorilor;
 •  este titularul actiunii in rezolutiune a concordatului preventiv.

In cursul derularii procedurii, adunarea creditorilor  concordatari  este convocata de catre conciliator sau de catre creditorii reprezentand 10% din  valoarea totala a creantelor concordatare. Adunarea  poate adopta hotarari cu majoritatea valorica a creantelor concordatare. Sedinta adunarii este prezidata de catre conciliator, iar la sedinta este invitat si debitorul.

E. Omologarea concordatului

Omologarea concordatului se solicita cu scopul ca acesta sa devina opozabil creditorilor nesemnatari si creditorilor necunoscuti sau contestati.

Omologarea se solicita de catre conciliator si  se dispune  de catre judecatorul-sindic, daca sunt indeplinite in mod cumulativ  urmatoarele conditii:

 •  intreprinderea debitorului este in stare de dificultate financiara;
 •  valoarea creantelor contestate si/sau in litigiu nu depaseste 20% din masa credala;
 •  concordatul preventiv a  fost aprobat de catre creditorii care reprezinta cel putin 80% din valoarea totala a creantelor.

Odata cu dispunerea omologarii se suspenda si toate procedurile de executare silita.

La cererea conciliatorului, sub conditia acordarii  unei garantii de catre debitor, judecatorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului un termen de maximum 18 luni de amanare a scadentei creantelor, perioada in care nu vor curge dobanzi, penalitati si alte cheltuieli aferente acestora.

De asemenea, in decursul perioadei concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor.

Titlurile executorii obtinute pe perioada concordatului dau dreptul creditorilor ce le detin sa formuleze cerere de aderare la concordat sau sa le recupereze prin orice alte modalitati prevazute de lege.

F. Inchiderea procedurii concordatului

Procedura concordatului preventiv se incheie:

 •  prin exercitarea de catre adunarea creditorilor si admiterea de catre instanta a actiunii in rezolutiunea concordatului;
 •  daca procedura se finalizeaza cu succes;
 •  la cererea conciliatorului, in situatia in care conciliatorul constata inaintea termenului prevazut in concordat ca este imposibila realizarea obiectivelor acestuia din motive neimputabiledebitorului.

Creditorii care au votat impotriva concordatului preventiv pot solicita anularea contractului in termen de 15 zile de la data mentionarii acestuia in registrul comertului. Pentru motive de nulitate absoluta, dreptul de a cere constatarea nulitatii este imprescriptibil.

In acelasi timp, exista posibilitatea dispunerii prin ordonanta presedintiala a suspendarii concordatului preventiv.

Incalcarea grava a obligatiilor debitorului indreptateste adunarea creditorilor sa promoveze actiunea in rezolutiunea concordatului.

Actiunea in rezolutiune suspenda de drept concordatul. In situatia admiterii actiunii in rezolutiune, judecatorul-sindic poate acorda creditorilor daune-interese.

Daca in termenul stabilit in oferta de concordat nu sunt indeplinite obligatiile asumate de catre debitor, creditorii pot dispune, la cererea conciliatorului, prelungirea concordatului cu o perioada de maximum 6 luni fata de durata initiala.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article