In M.Of. nr. 933 din data de 27 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene si presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 890/6712/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat (“Ordinul”).

Ordinul reglementeaza modul de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat.

DOMENIUL DE APLICARE

Ordinul se aplica beneficiarilor/partenerilor din cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari aferente:

  • programelor finantate din fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime;
  • programelor finantate din mecanismele financiare ale Spatiului Economic European si norvegian;
  • Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse – Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – “Imbunatatirea mediului inconjurator”.

Ordinul nu se aplica autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene pentru programele aferente obiectivului “Cooperare teritoriala europeana”, pentru Programul national de dezvoltare rurala 2014-2020 si pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

PROIECTE IMPLEMENTATE IN PARTENERIAT INTRE ENTITATI PUBLICE SI PRIVATE

Parteneriatul constituit din una sau mai multe autoritati contractante si una sau mai multe entitati juridice fara calitatea de autoritate contractanta este considerat autoritate contractanta in baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (”Legea nr. 98/2016”). Acest parteneriat trebuie sa achizitioneze produse, servicii sau lucrari in cadrul proiectului cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.

Ordinul prevede urmatoarele modalitati de organizare a procesului/proceselor de achizitie in cadrul parteneriatului, in functie de care se determina si modalitatea de elaborare a programului achizitiilor publice:

  • fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achizitiile publice aferente activitatilor pentru care este responsabil in cadrul proiectului/contractului de finantare; programul achizitiilor publice va fi elaborat in acest caz de catre liderul de parteneriat prin centralizarea achizitiilor publice aferente fiecaruia dintre membrii parteneriatului;
  • liderul de parteneriat sau unul dintre membrii parteneriatului, autoritate contractanta sau entitate juridica fara calitatea de autoritate contractanta, va derula toate achizitiile publice din cadrul proiectului/contractului de finantare; programul achizitiilor publice va fi elaborat in acest caz de catre partenerul care va derula toate achizitiile publice din cadrul proiectului, respectiv liderul sau unul dintre membrii parteneriatului.

Parteneriatul are obligatia ca, la alegerea modalitatii in care se va derula procesul de atribuire a contractului de achizitie publica, sa se raporteze la modul de calcul al valorii estimate a achizitiei, astfel cum este acesta reglementat la art. 9-25 din Legea nr. 98/2016.

In plus, Ordinul cuprinde si prevederi speciale aplicabile achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice.

PROIECTE IMPLEMENTATE IN PARTENERIAT DE ENTITATI JURIDICE FARA CALITATEA DE AUTORITATE CONTRACTANTA

Parteneriatul constituit din doua sau mai multe entitati juridice fara calitatea de autoritate contractanta, va respecta, pentru atribuirea contractelor de achizitie:

  • prevederile Legii nr. 98/2016 in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 6 din Legea nr. 98/2016 pentru atribuirea de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta a unui contract de lucrari/servicii;
  • prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 6 din Legea nr. 98/2016.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article