In M.Of. nr. 584 din data de 21 august 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 827/2009  pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea  si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.

Hotararea stabileste cadrul legal necesar aplicarii  Deciziei Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a procedurii prevazute la art. 30 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European  si a Consiliului, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii  in sectoarele apei, energiei, transporturilor  si serviciilor postale, transpus prin art. 248 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de concesiune de servicii. Articolul referit prevede ca dispozitiile O.U.G. nr. 34/2006  nu se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale daca activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.

Potrivit Normelor, in ipoteza in care considera ca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea art. 248 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita Comisiei Europene sa decida cu privire la aplicabilitatea articolului la activitatea relevanta avuta in vedere. In acest sens, autoritatea contractanta va transmite Comisiei o cerere in conformitate cu dispozitiile Deciziei Comisiei 2005/15/CE din 7 ianuarie 2005,  decizie publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (“JOUE”) nr. L7 din 11 ianuarie 2005.

In situatia in care in domeniul activitatii relevante cu privire la care se transmite cererea  mentionata, exista o autoritate de reglementare, autoritatea contractanta  are obligatia de a  transmite cererea mai intai acestei autoritati. Autoritatea contractanta va anexa la cererea transmisa Comisiei Europene  punctul de vedere argumentat al autoritatii de reglementare cu privire la faptul ca activitatea relevanta care face obiectul solicitarii este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica Autoritatea Nationala pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la cererea transmisa, in termen de maxim 5 zile de la transmiterea acesteia catre Comisia Europeana. Notificarea va fi insotita de o copie a cererii transmise si, daca este cazul, de o copie a punctului de vedere al autoritatii de reglementare in domeniu.

Autoritatea contractanta va beneficia de aplicabilitatea prevederilor art. 248 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 in urmatoarele cazuri:

  •  Comisia  a  adoptat o decizie prin care constata ca  activitatea relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat;
  •  dupa expirarea unui termen de 3 luni de la primirea cererii, daca in acest termen  Comisia nu a adoptat nici o decizie si nici nu a anuntat o prelungire a perioadei initiale de analiza;
  •  dupa expirarea unui termen de 6 luni de la primirea cererii, daca in acest termen Comisia nu a adoptat nici o decizie, desi a anuntat o prelungire a perioadei initiale de analiza.

In ipoteza in care beneficiaza de aplicabilitatea prevederilor mentionate mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractele sectoriale destinate activitatii relevante prin aplicarea unei procedure proprii interne care trebuie sa asigure promovarea concurentei  intre operatorii economici si respectarea principiilor transparentei, tratamentului egal si nediscriminarii.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article