In M.Of.  nr.  443 din  data de  1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui  Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum  si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Procedura se aplica persoanelor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Potrivit procedurii astfel adoptate, pentru inregistrarea documentului ce atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului  referit  se depune Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Cererea de inregistrare se depune de catre titularul dreptului de folosinta a organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire. In cazul in care  titularul dreptului de folosinta este o persoana juridica, cererea se depune de catre reprezentantul legal al acesteia sau de catre un imputernicit.

Cererea va fi insotita de:

  •  actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
  •  actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
  •  actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Termenul de solutionare a cererii este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

In urma solutionarii cererii,  se comunica solicitantului  cate un exemplar al formularelor “Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” si “Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article