In M.Of. nr. 32 din data de 11 ianuarie 2019 au fost publicate Instructiunile presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala (Instructiunile).

Instructiunile stabilesc conditiile si modalitatile de aplicare a prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale in ceea ce priveste ajustarea pretului contractelor, respectiv:

  • revizuirea pretului – aplicarea, la contravaloarea prestatiei efectuate de catre contractant in conformitate cu obligatiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de aparitia sau nu a unei situatii imprevizibile; si
  • actualizarea pretului – aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale pretului contractului, afectate de aparitia unei situatii imprevizibile in sensul prevazut de lege, chiar si in conditiile in care ajustarea pretului nu a fost prevazuta prin documentatia de atribuire/contract.

REVIZUIREA PRETULUI CONTRACTULUI

Modul concret de ajustare a pretului contractului si/sau a unor elemente constitutive ale acestui pret trebuie sa fie stabilit inainte de initierea procedurii de atribuire a respectivului contract.

Instructiunile introduc o noua formula de ajustare a pretului care sa reflecte mult mai corect in pretul contractului preturile reale din piata.

In cazul procedurilor in derulare sau in cazul contractelor in derulare care au avut prevazuta ajustarea pretului contractului in documentatia de atribuire, autoritatea contractanta va aproba, la solicitarea contractantului, inlocuirea formulei de ajustare cu noua formula. Aceasta inlocuire de formula, odata aprobata, va ramane valabila pe toata durata contractului, nefiind acceptata revenirea la formula initiala din contract din momentul schimbarii pana la finalizarea acestuia.

In vederea revizuirii pretului contractului, autoritatea/entitatea contractanta va introduce, atat in documentatia de atribuire, cat si in contract, o formula de ajustare/revizuire a pretului contractului. In caz contrar, autoritatea/entitatea contractanta va putea utiliza doar actualizarea pretului.

Autoritatea/entitatea contractanta va aplica formula de ajustare/revizuire la fiecare aplicatie de plata, pe intreaga durata a derularii contractului.

In situatia ajustarii pretului contractului prin revizuire, semnarea unui act aditional la contract nu este necesara.

ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI

Pretul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, aparute oricand pe perioada derularii procedurii de atribuire si/sau pe perioada de indeplinire a contractului, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data depunerii ofertei, respectiv a incheierii contractului.

Actualizarea pretului contractului va fi realizata odata cu semnarea contractului, daca este cazul, si ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a contractului.

Instructiunile definesc situatia imprevizibila ca fiind un eveniment care, fara a intra in sfera fortei majore, nu putea fi prevazut in momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul partilor contractante, care nu se datoreaza greselii sau culpei acestora si care are ca efect crearea unei disproportii de prestatii intre parti, afectand interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. Instructiunile exemplifica o serie de situatii care sunt prezumate a fi situatii imprevizibile, cum ar fi: modificari legislative sau acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, etc.

Actualizarea aplicata pretului contractului trebuie sa evidentieze influenta pe care o exercita modificarea in pretul unitar si/sau total ofertat initial.

Coeficientul de actualizare se aplica la nivel de pret unitar, ca urmare a unei solicitari a contractantului, sau, dupa caz, a autoritatii/entitatii contractante, solicitantul avand obligatia de a justifica solicitarea respectiva. Decontarea se realizeaza la nivelul valorii calculate pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel actualizate.

Pretul va fi actualizat, fie odata cu semnarea contractului/acordului-cadru, fie ulterior, prin act aditional la acesta.

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile Instructiunilor se aplica procedurilor de atribuire si contractelor/acordurilor-cadru aflate in derulare la data publicarii acestora, indiferent de legea care le este aplicabila, precum si procedurilor de atribuire si contractelor/acordurilor-cadru ce vor fi incheiate dupa intrarea acesteia in vigoare.

Instructiunile cuprind, de asemenea, si dispozitii cu privire la legea aplicabila in cazul contractelor incheiate ca urmare a finalizarii unei proceduri de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

In orice caz, autoritatile/entitatile contractante au obligatia de a elabora o nota justificativa in cazul modificarii contractelor in conditiile Instructiunilor, prin care se va argumenta incadrarea in prevederile legale care reglementeaza situatiile in care este posibila efectuarea modificarilor contractuale respective.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article