In M.Of.  nr.  473 din data de 9 iulie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de concesiune de servicii.

Ordinul abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice  nr. 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de concesiune de servicii, publicat  in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 20 mai 2008.

Procedurile de supraveghere  a contractelor aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Ordinului nr. 107/2009 se finalizeaza pe baza prevederilor acestuia.

Fata de reglementarea anterioara, noul Regulament cuprinde modificari, in principal, cu privire la urmatoarele aspecte:

 •  desfasurarea supravegherii la sediul  Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare “ANRMAP”);
 •  continutul dosarului de supraveghere;
 •  drepturile si obligatiile agentilor constatatori;
 •  anexele la Regulament.

Desfasurarea supravegherii la sediul ANRMAP

Procedura de supraveghere a modului de atribuire a contractelor se poate desfasura la sediul ANRMAP in urmatoarele cazuri:

 •  procedurile de achizitie publica au fost  incepute  si/sau finalizate sub imperiul altor acte normative decat cele care reglementeaza in prezent domeniul achizitiilor publice;
 •  procedurile de achizitie publica intra sub incidenta art. 295 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit caruia “aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie  in termen de 24 de luni de la data savarsirii faptei”;
 •  la propunerea directorului directiei si cu aprobarea presedintelui ANRMAP, numai pentru motive temeinic justificate.

Continutul dosarului de supraveghere

Dosarul de supraveghere se intocmeste dupa finalizarea fiecarei proceduri de supraveghere si contine, dupa caz, urmatoarele:

 •  opisul documentelor de control;
 •  sesizarea primita de la terti sau din oficiu;
 •  nota de informare;
 •  comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere;
 •  comunicarea privind incetarea procedurii de supraveghere;
 •  documentele aferente fiecarei proceduri de atribuire supuse verificarii;
 •  declaratia pe propria raspundere a conducatorului autoritatii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;
 •  notele explicative;
 •  raportul de control;
 •  procesul-verbal de constatare a contraventiei;
 •  propunerile privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de  incalcarea ori eludarea prevederilor legale, precum si  oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Totodata, dosarul de supraveghere poate fi pus  doar la dispozitia instantelor de judecata si a celorlalte organe judiciare competente.

Drepturile si obligatiile agentilor constatatori

Agentii constatatori au dreptul de a propune presedintelui ANRMAP utilizarea masurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea dispozitiilor legale in organizarea procedurilor de  atribuire a contractelor de achizitie publica si de concesiune de lucrari si de servicii. In ceea ce priveste adoptarea masurii de formulare de actiuni in constatarea nulitatii absolute a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru/contractelor de concesiune, aceasta va fi dispusa de Colegiul  consultativ al ANRMAP dupa analizarea situatiei de fapt si de drept cuprinsa in raportul de control.

Agentii constatori au obligatia de a inscrie  in Registrul unic de control al autoritatii contractante datele privitoare la actiunea de verificare.

Anexele la Regulament

Au fost introduse doua anexe noi la Regulament, astfel:

 •  Anexa nr. 7  – modelul de formular pentru propunerile la raportul de control in situatia in care agentii constatori doresc sa propuna utilizarea unor masuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea dispozitiilor legale;
 •  Anexa nr. 8  – modelul de formular pentru propunerile la raportul de control in situatia in care agentii constatatori doresc sa propuna Colegiului consultativ al ANRMAP utilizarea dreptului de a solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractului.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article