In M.Of. nr. 694 din data de 15 octombrie 2009 a fost publicata Legea nr. 314/2009 pentru modificarea  si completarea Ordonantei de urgentaa Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Legea va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

Legea cuprinde modificari si completari, in principal, cu privire la urmatoarele aspecte:

 •  domeniul de aplicare;
 •  modalitatea de efectuare a verificarii;
 •  atributiile Ministerului Finantelor Publice;
 •  obligatiile autoritatilor contractante;
 •  contraventii si sanctiuni.

Domeniul de aplicare

Potrivit noilor modificari,  au fost majorate pragurile valorice pentru efectuarea verificarii aspectelor procedurale.

Astfel,  fac obiectul verificarii aspectele  procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute de art. 124 din O.U.G. nr. 34/2006, astfel:

 •  100.000 euro, pentru contractul de furnizare;
 •  100.000 euro, pentru contractul de servicii;
 •  750.000 euro, pentru contractul de lucrari.

Prin exceptie, pot face obiectul verificarii si aspectele  procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de lucrari sau servicii a caror valoare estimata, fara TVA, este mai mica decat valorile mentionate mai sus, in cazul unor solicitari din partea organismelor si entitatilor publice.

Modalitatea de efectuare a verificarii

Verificarea procesului de atribuire a contractelor se va efectua de catreMinisterul Finantelor Publice,  pe baza unor  criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilita prin norme de aplicare a legii.

Atributiile Ministerului Finantelor Publice

In ceea ce priveste rapoartele de activitate pentru procedurile de atribuire supuse verificarii,  se instituie un termen de 10 zile lucratoare pentru elaborarea acestora, termen care se calculeaza de la finalizarea activitatii de verificare.

Obligatiile autoritatilor contractante

Autoritatile contractante care au initiat procedurile de atribuire ce fac obiectul verificarii au urmatoarele obligatii:

 •  sa puna la dispozitie documentatia de atribuire, in ipoteza in care aceasta nu este disponibila in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), precum si toate documentele aferente desfasurarii procedurii de atribuire;
 •  sa informeze asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricaror modificari aduse acestuia;
 •  sa puna la dispozitie raportul procedurii de atribuire, anterior aprobarii acestuia de catre autoritatea contractanta;
 •  sa notifice semnarea contractului/acordului-cadru, in termen de 3 zile de la semnarea acestuia de catre ambele parti, precizand data semnarii, ofertantul castigator si pretul.

Nu in ultimul rand, in cazul procedurilor de atribuire pentru care nu este necesara publicarea unui anunt de participare in SEAP, autoritatile contractante au obligatia de a informa Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmeaza a fi organizata, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

Contraventii si sanctiuni

Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele:

 •  nerespectarea de catre autoritatile contractante a obligatiilor mentionate mai sus, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
 •  incalcarea obligatiei de informare a Ministerului Finantelor Publice cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, in cazul procedurilor de atribuire pentru care nu este necesara publicarea unui anunt de participare in SEAP, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;
 •  netrimiterea  in termen de 3 zile lucratoare a documentelor  si informatiilor solicitate de observatorii desemnati, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article