In M.Of. nr. 677 din data de 23 septembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumite in continuare “Norme”).

Noile Norme au fost adoptate ca urmare a modificarilor substantiale aduse O.U.G. nr. 30/2006 prin O.U.G. nr. 52/2011, la data de 10 iunie 2011, circumscriindu-se, asadar, aceluiasi scop de adoptare a unor masuri urgente pentru prevenirea corectiilor financiare ce ar putea fi aplicate Romaniei de catre Comisia Europeana cu ocazia verificarilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achizitie publica finantate din fonduri comunitare nerambursabile.

La data intrarii in vigoare a Normelor, H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 1 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost abrogate.

Normele detaliaza in principal:

 • etapele procesului de achizitie publica supuse verificarii;
 • criteriile de selectie a procedurilor de atribuire supuse verificarii;
 • asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice;
 • activitatea de verificare;
 • solicitarea punctelor de vedere de la A.N.R.M.A.P.

Etapele procesului de achizitie publica supuse verificarii

Etapele procesului de achizitie publica supuse verificarii procedurale, derulate dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare si pana la semnarea contractului, in functie de tipul procedurii de atribuire, sunt:

 • etapa de dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare, respectiv de dupa transmiterea invitatiei de participare la negociere, si pana la sedinta de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv pana la inceperea negocierii;
 • sedinta de deschidere a ofertelor/candidaturilor, dupa caz;
 • derularea evaluarii ofertelor/selectiei candidaturilor/negocierii ofertelor;
 • stabilirea ofertei castigatoare si intocmirea Raportului procedurii de atribuire.

In situatia exceptionala de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, reglementata prin art. 122 lit. i) si art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 – lucrari sau servicii suplimentare/aditionale – in vederea verificarii etapelor procesului de achizitie mentionate, se au in vedere si motivatiile prevazute in nota justificativa privind alegerea procedurii.

Criteriile de selectie a procedurilor de atribuire supuse verificarii

Metodologia de selectie are la baza urmatoarele criterii in temeiul carora se efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor:

 • sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi incheiat – se vor selecta cu prioritate procedurile initiate de autoritatile contractante pentru atribuirea contractelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile;
 • tipul procedurii de atribuire – se vor avea in vedere procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cerere de oferte;
 • tipul contractului ce urmeaza a fi incheiat – se vor selecta procedurile de atribuire in ordinea complexitatii, astfel: contracte de lucrari, contracte de servicii, contracte de furnizare;
 • valoarea estimata a contractului de achizitie publica – se vor selecta procedurile de atribuire in ordinea descrescatoare a valorii estimate a contractelor ce urmeaza a fi incheiate;
 • istoricul si experienta autoritatii contractante/entitatii juridice in domeniul achizitiilor publice – selectia se va efectua in functie de rezultatul analizei asupra numarului neconformitatilor inregistrate in ultimii 3 ani in evidenta Unitatii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (denumita in continuare “U.C.V.A.P.”)/compartimentelor de verificare a achizitiilor publice (denumite in continuare “C.V.A.P.”), precum si a remedierii sau nu a acestora de catre autoritatea contractanta/entitatea juridica.

Criteriile de selectie se vor aplica zilnic, in ordinea prevazuta mai sus, asupra:

 • anunturilor/invitatiilor de participare publicate in ziua precedenta in Sistemul electronic al achizitiilor publice (denumit in continuare “S.E.A.P.”);
 • instiintarilor primite de la autoritatile contractante/entitatile juridice pentru initierea negocierilor fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, inregistrate la U.C.V.A.P. in ziua precedenta.

Toate procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare initiate de autoritatile contractante/entitatile juridice in baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 – lucrari sau servicii suplimentare/aditionale – sunt cuprinse, prin exceptie, in mod obligatoriu, in programul de verificare lunara.

Asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

Asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor de atribuire presupune:

 • respectarea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta/entitatea juridica in functie de tipul procedurii de atribuire, dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare/transmiterea invitatiei de participare si pana la semnarea contractului;
 • exercitarea de catre Comisia de evaluare a atributiilor prevazute de legislatia specifica;
 • aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-e) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si eficienta utilizarii fondurilor publice.

In timpul derularii procedurii de atribuire, asigurarea conformitatii documentelor intocmite de Comisia de evaluare presupune:

 • completarea si verificarea tuturor informatiilor prevazute a fi cuprinse in documentele intocmite pe parcursul derularii procedurii de atribuire;
 • prezentarea modului de desfasurare a deschiderii/evaluarii/negocierii ofertelor si a modului de aplicare a criteriului de atribuire ofertelor admisibile;
 • evidentierea indeplinirii obligatiei Comisiei de evaluare de a analiza si a verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre fiecare ofertant, de a analiza si a verifica fiecare oferta atat din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implica, prin mentionarea succinta, dar precisa a modului concret de indeplinire a cerintelor, asa cum au fost solicitate prin anuntul de participare si prin documentatia de atribuire.

Activitatea de verificare

Activitatea de verificare procedurala in domeniul achizitiilor publice se exercita de U.C.V.A.P. si C.V.A.P. pe baza de programe de verificare lunare intocmite de cea dintai si aprobate de Ministrul Finantelor Publice.

U.C.V.A.P./C.V.A.P. verifica derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si documentele aferente, exercitand un rol preventiv si proactiv prin detectarea neconformitatilor cu legislatia din domeniu si recomandarea masurilor de remediere a acestora, in timpul derularii procedurii de atribuire. Pentru verificarea unei proceduri de atribuire este desemnata o echipa de verificare formata, de regula, din 2 observatori.

Opinia U.C.V.A.P./C.V.A.P. asupra derularii procedurii de atribuire poate fi:

 • “cu observatii”, situatie in care sunt descrise observatiile constand in neconformitati neremediate, sau
 • “fara observatii”, atunci cand procedura de atribuire s-a desfasurat fara afectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica.

Opinia U.C.V.A.P. este inscrisa in Raportul procedurii de atribuire sub semnatura directorului general si stampila U.C.V.A.P.. Opinia C.V.A.P. este inscrisa in Raportul procedurii de atribuire sub semnatura sefului de serviciu/birou/compartiment, dupa caz, si stampila C.V.A.P..

De indata ce observatorii constata o neconformitate in derularea procedurii de atribuire, o vor aduce la cunostinta presedintelui Comisiei de evaluare, mai intai verbal, mentionand si masurile necesare pentru remedierea acesteia. In cazul in care Comisia de evaluare nu remediaza neconformitatea constatata, observatorii vor inscrie respectiva neconformitate in documentele intocmite de Comisia de evaluare, impreuna cu masurile de remediere, in prezenta membrilor acesteia. Dupa inscrierea observatiilor, Comisia de evaluare are din nou posibilitatea sa remedieze neconformitatea constatata de observatori.

Autoritatea contractanta/entitatea juridica va transmite U.C.V.A.P./C.V.A.P. impreuna cu Raportul procedurii de atribuire aprobat si punctul de vedere fata de decizia luata in situatia in care Raportul procedurii de atribuire a fost “cu observatii” si aprobat.

In situatia in care opinia U.C.V.A.P./C.V.A.P. este “cu observatii”, cuprinzand descrierea neconformitatilor constatate, conducatorul autoritatii contractante poate:

 • sa dispuna reluarea procesului de evaluare de catre Comisia de evaluare in vederea remedierii neconformitatilor respective;
 • sa aprobe Raportul procedurii de atribuire.

Autoritatea contractanta/entitatea juridica are obligatia de a transmite U.C.V.A.P./C.V.A.P. o copie a Raportului procedurii de atribuire aprobat, impreuna cu punctul de vedere al autoritatii contractante/entitatii juridice cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de catre observatorii desemnati care nu au fost remediate.

Autoritatea contractanta/entitatea juridica este responsabila pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractului, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.

Solicitarea punctelor de vedere de la A.N.R.M.A.P.

Pe parcursul derularii activitatii de verificare, observatorii pot transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice solicitari de puncte de vedere cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Solicitarile se transmit prin intermediul U.C.V.A.P., iar modalitatea de colaborare, precum si termenele pentru primirea punctelor de vedere vor fi cuprinse in protocolul de colaborare ce se va incheia in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din O.U.G. nr. 30/2006.

Solicitarea punctelor de vedere ale observatorilor nu poate depasi termenul de 3 zile de la data identificarii unei probleme. Acest demers se va comunica autoritatii contractante sau Comisiei de evaluare, dupa caz, pentru a oferi acesteia posibilitatea de a pune la dispozitie documentele relevante pe care le considera necesare, in vederea formularii unui punct de vedere complet.

 


Disclaimer

Prezentul Public Procurement News Alert este un rezumat al informatiilor recent publicate si nu contine consultatii juridice. Informatiile de mai sus au un caracter general si nu pot constitui temeiul pentru crearea unui raport juridic intre VASS Lawyers si terti. VASS Lawyers isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in acest Public Procurement News Alert.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article