In M.Of. nr. 792 din data de 8 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 789/2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor.

Astfel, sunt reglementate in principal:

  • etapa premergatoare desfasurarii sedintei de audieri;
  • sedinta de audieri propriu-zisa;
  • deliberarea, adoptarea si comunicarea deciziilor.

1. Etapa premergatoare desfasurarii sedintei de audieri

Etapa premergatoare reprezinta etapa in care se deruleaza activitatile de pregatire a desfasurarii sedintei de audieri. In acest sens, presedintele Consiliului Concurentei, dupa primirea raportului de investigatie, decide daca este necesara organizarea de audieri pentru dezbaterea acestuia. Daca nu este decisa organizarea de audieri, se va solicita partilor implicate, odata cu trimiterea raportului de investigatie, ca, in termen de cel mult doua saptamani de la primirea raportului, sa comunice daca doresc ca raportul sa fie dezbatut in cadrul unei audieri.

Odata cu fixarea datei audierii, presedintele va hotari, impreuna cu membrii Plenului Consiliului Concurentei, daca audierea se va face de catre toti membrii plenului sau de catre o comisie formata din 3 membri ai acestuia, conform art. 20 alin. (41) din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

A. Secretarul de sedinta

Presedintele Consiliului Concurentei propune desemnarea unui secretar de sedinta cu atributii permanente. Secretarul de sedinta redacteaza ordinea de zi si mapa sedintei de audieri, pe baza documentelor primite de la raportor.

Secretarul de sedinta verifica, cu o saptamana inainte de ziua fixata pentru audiere, existenta la dosar a formalitatilor privind indeplinirea procedurii de convocare, potrivit demersurilor realizate de raportor.

B. Convocarea

In cazul in care dovada de comunicare a convocarii nu s-a intors, secretarul de sedinta solicita telefonic persoanei convocate sa confirme in scris, pe orice cale, inclusiv fax, e-mail, scrisoare, ca are cunostinta de termenul si ora stabilite pentru desfasurarea sedintei de audiere.

In cazul in care dovada de comunicare a convocarii exista in dosar, dar procedura de convocare nu poate fi considerata legal indeplinita intrucat lipsesc anumite elemente, cum ar fi numele si calitatea primitorului ori stampila intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi ori in cazul in care convocarea este restituita cu mentiunea ca persoana convocata nu locuieste sau nu are sediul la adresa indicata, se poate dispune efectuarea de urgenta a procedurii de convocare.

Efectuarea de urgenta a procedurii de convocare se dispune de presedintele Consiliului Concurentei si se realizeaza prin deplasarea unui reprezentant al institutiei la sediul sau la domiciliul persoanei convocate.

Indeplinirea procedurii de convocare se verifica si in cadrul sedintei de audiere, prin grija secretarului de sedinta. Presedintele poate dispune amanarea audierii pentru o data ulterioara care va fi comunicata partilor prezente, in cazul in care persoana fata de care procedura de convocare nu a fost indeplinita nu este prezenta sau este prezenta si solicita acest lucru in vederea pregatirii apararii. In situatia in care persoana fata de care procedura de convocare nu a fost indeplinita este prezenta si nu solicita amanarea audierilor, presedintele dispune continuarea sedintei de audiere.

2. Sedinta de audieri propriu-zisa

Potrivit Regulamentului, sedintele de audieri nu sunt publice, avand in vedere obligatia respectarii confidentialitatii informatiilor comerciale ale partilor.

In masura in care este necesar si util stabilirii adevarului in cauza investigata, presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite participarea si audierea autorului plangerii ori a oricarei persoane fizice sau juridice care detine date si informatii relevante, la solicitarea acestora.

La sedinta pot participa si alte persoane interesate din cadrul Consiliului Concurentei, cu incuviintarea prealabila a presedintelui Consiliului Concurentei, solicitata in scris inainte de inceperea sedintei de audieri.

Presedintele de sedinta:

  • declara sedinta de audieri deschisa si asigura respectarea ordinii in cadrul acesteia, putand lua masurile care se impun in acest sens;
  • da cuvantul secretarului de sedinta in vederea anuntarii cauzei in care are loc audierea; in continuare, secretarul de sedinta face apelul persoanelor convocate, identitatea reprezentantilor acestora, dupa caz, fiind verificata anterior inceperii sedintei de audieri pe baza de documente de identitate;
  • da cuvantul, in ordine, raportorului si partilor audiate, in scopul prezentarii concluziilor raportului, a apararilor sau a sustinerilor partilor, considerate de acestea relevante fata de constatarile si propunerile raportului si, in special, in scopul clarificarii aspectelor esentiale de fapt si de drept, care tin de cazul analizat;
  • poate da cuvantul in replica raportorului sau altui membru al echipei de investigatie, desemnat de raportor, iar in final este ascultata partea audiata, care va prezenta concluziile sale finale;
  • la finalul sedintei de audieri, presedintele de sedinta va aduce la cunostinta partilor audiate faptul ca au posibilitatea sa obtina o diminuare a amenzii daca, in cadrul audierilor, recunosc expres savarsirea faptei contraventionale, precizand in acelasi timp daca este necesar ca recunoasterea sa fie insotita de remedii propuse de catre parte; remediile vor putea fi propuse si in scris, ulterior audierilor, iar acordarea reducerii de amenda este conditionata de acceptarea acestora de catre Consiliul Concurentei;
  • dispune fie ca deliberarea sa se faca in aceeasi zi, fie ca aceasta sa se amane pentru o alta data, care nu va depasi insa un interval de timp de 15 zile lucratoare; in situatia in care, din cauza complexitatii deosebite a cauzei sau din alte cauze care tin de activitatea institutiei, deliberarea nu este posibila, aceasta se poate amana pentru un alt termen de cel mult 15 zile lucratoare, cu instiintarea partilor de catre secretarul de sedinta.

Audierea partilor se face separat in situatia in care faptele din raportul de investigatie privesc posibile acorduri verticale sau comportamente unilaterale si se doreste pastrarea confidentialitatii cu privire la faptele imputabile partilor si la informatiile cu caracter comercial ale acestora.

In vederea clarificarii aspectelor esentiale, daca apreciaza ca sunt necesare explicatii suplimentare, membrii Plenului Consiliului Concurentei pot adresa intrebari atat echipei de investigatie, cat si partilor audiate, fara ca din continutul acestora sa rezulte posibila lor optiune in ceea ce priveste solutionarea cazului. Raspunsurile echipei de investigatie vor fi prezentate de raportor sau de alt membru al echipei de investigatie desemnat de catre raportor.

Dupa inchiderea dezbaterilor, secretarul de sedinta intocmeste procesul-verbal al sedintei de audieri pe baza notelor sale scrise, cate un exemplar al acestuia fiind transmis si raportorului, si partilor.

Totodata, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurentei, intr-un termen rezonabil, continutul dezbaterilor, inregistrate pe suport audio-video, va fi transcris pe suport material.

Pentru fiecare cauza se constituie un dosar distinct, care cuprinde toate actele si lucrarile legate de procedura audierii, precum raportul de investigatie si anexele acestuia, observatiile partilor la raportul de investigatie, convocarile si dovezile de inmanare a acestora, procesul-verbal de sedinta, actele depuse de parti in timpul audierilor si dupa inchiderea acestora si, dupa caz, orice alt document supus atentiei Plenului Consiliului Concurentei.

3. Deliberarea, adoptarea si comunicarea deciziilor

Procedura deliberarii are un caracter secret, la aceasta participand exclusiv membrii Plenului Consiliului Concurentei.

Decizia se redacteaza de catre secretarul de sedinta, se semneaza de catre presedinte si se comunica partilor de indata, prin grija secretarului de sedinta sau a directiei de concurenta din care face parte raportorul investigatiei, conform dispozitiei presedintelui, fara a se depasi un termen de 30 de zile de la data deliberarii. In situatii exceptionale, justificate de complexitatea cazului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile. Dupa primirea deciziei de catre parti, aceasta va fi publicata si pe pagina de internet a Consiliului Concurentei, in limba romana, insotita de un rezumat in limba engleza.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article