In M.Of. nr. 68 din data de 31 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.

In aplicarea actului normativ a fost elaborata Norma metodologica pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, in vigoare incepand cu data de 13 februarie 2013.

Ordonanta reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • obligatiile ordonatorilor de credite ai bugetelor locale;
 • contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare;
 • contractarea de finantari rambursabile;
 • imprumutul acordat Companiei Nationale UNIFARM – S.A., pentru achizitia de medicamente.

OBLIGATIILE ORDONATORILOR DE CREDITE

Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ai institutiilor publice de subordonare locala, care inregistreaza arierate (nu se iau in considerare arieratele aflate in litigiu) la data de 31 ianuarie 2013, au obligatia diminuarii volumului acestora cu cel putin 85%, pana la data de 31 martie 2013.

In cazul nerespectarii acestei obligatii, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti (denumite/denumita in continuare „D.G.F.P./D.G.F.P.M.B.”) sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajeaza sa achite arierate si in care se mentioneaza beneficiarii sumelor si detaliile privind plata, directorii D.G.F.P./D.G.F.P.M.B. alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pana la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor. Operatiunile se vor desfasura prin intermediul unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului.

In cazul nerespectarii obligatiei de reducere a arieratelor cu cel putin 85% de catre ordonatorii de credite ai institutiilor publice de subordonare locala finantate integral din venituri proprii, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa nu opereze plati din conturile acestor institutii, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile de sanatate, respectiv pentru stingerea arieratelor.

Pentru arieratele inregistrate incepand cu luna aprilie, ordonatorilor de credite care au respectat obligatia de de reducere a arieratelor cu cel putin 85% li se aplica prevederile privind reducerea arieratelor prevazute in Legea nr. 273/2006 [art. 49 alin. (132)-(1310)] privind finantele publice locale, pana la achitarea integrala a arieratelor.

Ordonatorilor de credite care nu au respectat aceasta obligatiE, li se aplica in continuare prevederile O.U.G. nr. 3/2013, precum si prevederile art. 49 alin. (132) si (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pana la achitarea integrala a arieratelor.

CONTRACTAREA DE IMPRUMUTURI DIN VARSAMINTE DIN PRIVATIZARE

Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice (denumit in continuare “M.F.P.”), pana la data de 29 martie 2013, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei totale de 800.000 mii lei, cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data acordarii imprumutului.

A.   Institutii pentru care pot fi contractate imprumuri in vederea achitarii arieratelor

Sumele acordate cu titlu de imprumut din varsamintele din privatizare se utilizeaza exclusiv pentru achitarea arieratelor inregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in contabilitatea:

 • unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local;
 • institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, in limita sumelor datorate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
 • spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in limita cheltuielilor pe care unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala le poate finanta; unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pot aloca sume din imprumuturile contractate pentru plata arieratelor spitalelor publice, cu exceptia celor provenite din cheltuieli ce se finanteaza din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din bugetele programelor nationale de sanatate.

B.   Termenii si conditiile privind imprumuturile
Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare egale, incepand cu luna urmatoare acordarii acestuia. Dobanda aferenta reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii, prevazute mai sus, la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste lunar. Nerespectarea acestor obligatii are drept consecinta faptul ca directorii D.G.F.P./D.G.F.P.M.B. sisteaza alimentarea atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocarea acestora urmand a se efectua corespunzator.

Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Imprumuturile pot fi contractate numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, iar limita de indatorare pentru aceste imprumuturi este de maximum 70%.

C.   Obligatiile solicitantilor

Solicitantii care beneficiaza de imprumuturi achita arieratele proprii si ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local, in termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil, in baza bugetului imprumuturilor interne, aprobat de autoritatile deliberative. In cadrul aceluiasi termen, solicitantii vireaza sumele din imprumut contractate pentru achitarea arieratelor institutiilor publice in conturi distincte de disponibilitati deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului. Virarea sumelor in conturile:

 • institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local;
 • spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale,

se efectueaza de catre solicitanti numai cu conditia prezentarii de catre acestia a ordinelor de plata prin care isi achita arieratele pentru care au fost solicitate imprumuturile.

In cazul acestor institutii, pana la aprobarea bugetelor acestora, plata arieratelor se realizeaza in limita sumelor transferate cu aceasta destinatie din bugetul imprumuturilor aprobat de autoritatile deliberative. La intocmirea bugetelor acestora, ordonatorii de credite au obligatia sa isi prevada si sa isi aprobe in buget sumele primite si utilizate pentru plata arieratelor.

Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de M.F.P..

CONTRACTAREA DE FINANTARI RAMBURSABILE

Finantarile rambursabile ce urmeaza a se contracta de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor avea ca obiect finantarea cu prioritate a investitiilor publice de interes local din urmatoarele domenii:

 • alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate;
 • infrastructura rutiera;
 • infrastructura in unitati scolare din invatamantul prescolar si preuniversitar;
 • infrastructura in unitati sanitare.

Solicitantii pot contracta imprumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

La documentatia pentru obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, se anexeaza avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, din care sa rezulte valoarea aferenta fiecarui proiect de investitii eligibil a fi finantat.

IMPRUMUTUL ACORDAT COMPANIEI NATIONALE UNIFARM – S.A., PENTRU ACHIZITIA DE MEDICAMENTE

La solicitarea Companiei Nationale UNIFARM – S.A., M.F.P. acorda un imprumut in limita sumei de 3.600 mii lei, cu scadenta la data de 18 decembrie 2013, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului. Aceasta suma va fi utilizata pentru achizitia de medicamente necesare in efectuarea tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele nationale de oncologie, oncohematologie, TBC, HIV/SIDA si medicamente pentru transplant.

Nu in ultimul rand, Ordonanta precizeaza ca sumele provenite din imprumuturi au destinatie speciala, nu pot fi supuse popririi si se utilizeaza numai potrivit prevederilor acestui act normativ.

 

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article