In M.Of. nr. 613 din data de 19 august 2014 a fost publicata Decizia presedintelui Curtii de Arbitraj Comercial International nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

Colegiul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (denumita in continuare „Curtea de Arbitraj”) a adoptat Regulile de procedura arbitrala (denumite in continuare „Reguli”), in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comert din Romania si cu cele ale Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 6 mai 2014.

Noile reguli de procedura arbitrala reglementeaza, in detaliu, atat organizarea arbitrajului institutionalizat, cat si a celui ad-hoc si au intrat in vigoare la data de 05 iunie 2014.

INCHEIEREA CONVENTIILOR DE ARBITRAJ

Persoanele care au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.

Printr-o conventie arbitrala, partile vor putea sa prevada ca litigiile dintre ele sa fie supuse unei institutii permanente de arbitraj sau unui arbitraj ad-hoc.

DOMENIUL DE APLICARE AL REGULILOR

In ceea ce priveste aplicarea Regulilor, in cazul in care odata cu incredintarea organizarii arbitrajului, partile au optat, in scris, pentru alte norme de procedura, Colegiul Curtii de Arbitraj, tinand seama de conditiile spetei si de continutul regulilor de procedura arbitrala indicate de parti, poate decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti, iar acestea sunt acceptate de tribunalul arbitral. Daca partile au optat pentru aplicarea de catre Curtea de Arbitraj a intregului pachet de norme de procedura ale unei alte curti de arbitraj, aplicarea acestora este posibila numai daca respectivele norme nu interzic explicit acest lucru.

De asemenea, important de mentionat este faptul ca in organizarea si desfasurarea arbitrajului se vor aplica regulile de procedura ale Curtii de Arbitraj in vigoare la momentul sesizarii acesteia, in masura in care partile nu au convenit altfel.

CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL   

Un prim element de noutate adus de noile Reguli vizeaza constituirea Tribunalului arbitral. Astfel, arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale si Regulilor de procedura arbitrala. In eventualitatea in care arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire a lor, constituirea tribunalului arbitral se va face astfel:

 • prin cererea de arbitrare sau printr-o cerere ulterioara, reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sa fie solutionat de un arbitru unic, aratand numele acestuia;
 • prin intampinare sau prin instiintare separata adresata Curtii de Arbitraj, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de arbitrare, paratul va numi un arbitru aratand numele acestuia sau, dupa caz, va raspunde la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic, precum si la persoana acestuia.

COMPETENTELE PRESEDINTELUI CURTII DE ARBITRAJ PRIVIND NUMIREA ARBITRILOR SI SUPRAARBITRULUI

Contrar reglementarii anterioare, arbitrul si supleantul vor fi desemnati de presedintele Curtii de Arbitraj, exclusiv la cererea unei parti.

De asemenea, presedintele Curtii de Arbitraj va desemna arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrul reclamantului si/sau al paratului ori supraarbitrul, si in urmatoarele cazuri:

 • reclamantul/paratul nu raspunde in termen sau nu da curs invitatiei de numire a arbitrului;
 • exista neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitrului unic; sau
 • cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului.

Daca, totusi, dupa desemnarea arbitrului de catre presedintele Curtii de Arbitraj, paratul isi va numi arbitrul cel mai tarziu pana la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea facuta initial de presedintele Curtii de Arbitraj va deveni caduca.

Nu in ultimul rand, in cazul in care partile au optat pentru Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International (UNCITRAL), sub asistenta Curtii de Arbitraj, presedintele Curtii de Arbitraj este autoritatea de nominare a arbitrilor, daca partile nu au stabilit altfel.

RECUZAREA SI ABTINEREA ARBITRILOR SI SUPRAARBITRULUI

Potrivit noii reglementari, arbitrii sunt incompatibili de a solutiona un litigiu determinat pentru urmatoarele motive, de natura sa puna la indoiala independenta si impartialitatea lor:

 • se afla in una din situatiile de incompatibilitate pe care Codul de procedura civila le prevede pentru judecatori;
 • nu indeplinesc conditiile de calificare sau alte conditii privitoare la arbitri, prevazute in conventia arbitrala;
 • o persoana juridica al carei asociat este sau in ale carei organe de conducere se afla arbitrul are un interes in cauza;
 • arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu, dupa caz, sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti, cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu aceasta;
 • arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti, a asistat sau a reprezentat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului.

De asemenea, un alt element de noutate vizeaza faptul ca cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit fie de presedintele Curtii de Arbitraj, fie de catre un arbitru desemnat de el.

TERMENUL ARBITRAJULUI

Regulile completeaza cazurile in care se suspenda termenul arbitrajului. Astfel, conform Regulilor, termenul se suspenda pe durata desfasurarii urmatoarelor evenimente:

 • judecarea cererii de recuzare;
 • solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate;
 • judecarea unei cereri incidente adresate instantei judecatoresti competente;
 • inlocuirea arbitrilor sau supraarbitrului potrivit art. 21 din Reguli;
 • suspendarea litigiului in baza unei dispozitii legale;
 • efectuarea unei expertize dispuse de tribunalul arbitral.

PARTICIPAREA TERTILOR

In conformitate cu noile Reguli, tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. 61-77 din Codul de procedura civila (privind interventia voluntara si interventia fortata a tertilor in proces), daca aceasta participare este posibila in temeiul unei conventii arbitrale ori daca efectele conventiei arbitrale dintre partile in litigiu pot fi extinse la alti participanti.

REPREZENTAREA

Un alt element de noutate adus de Reguli consta in alocarea unei sectiuni distincte cu privire la reprezentarea partilor in fata Curtii de Arbitraj.

Potrivit acestei sectiuni, reprezentarea de catre un avocat sau consilier juridic a unei parti in fata Curtii de Arbitraj poate dubla reprezentarea legala a partii. Totodata, imputernicirea data unui avocat sau consilier juridic pentru reprezentare in fata Curtii de Arbitraj se presupune data pentru toate actele de procedura ce urmeaza a fi indeplinite in procedura arbitrala cu exceptia actelor procesuale de dispozitie.

CALENDARUL PROCEDURAL PROVIZORIU

In cadrul litigiilor complexe, tribunalul arbitral poate proceda, cu acordul partilor, prin incheiere, la stabilirea unui calendar al procedurii arbitrale. Tribunalul arbitral poate modifica oricand acest calendar, daca evolutia procedurii arbitrale o impune.

INREGISTRAREA DEZBATERILOR

Potrivit noii reglementari, inregistrarea dezbaterilor poate avea loc numai cu acordul partilor.

ETAPE PROCEDURALE ADMINISTRATE IN FORMA SCRISA

Tribunalul arbitral poate incuviinta ca anumite etape ale procedurii, cu exceptia audierii martorilor si expertilor, precum si a formularii concluziilor asupra fondului, sa se realizeze prin corespondenta in forma letrica sau electronica.

EXCEPTIA DE NECOMPETENTA

Spre deosebire de vechile reguli potrivit carora exceptia de necompetenta a tribunalului arbitral nu mai putea fi invocata dupa ce paratul a formulat intampinare fara sa invoce acest aspect, noile Reguli stabilesc ca exceptia de necompetenta poate fi invocata cel mai tarziu la prima zi de infatisare.

SOLUTIONAREA LITIGIULUI

Tribunalul arbitral va solutiona litigiul in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile, tinand seama, cand este cazul, de uzantele comerciale, dar si de principiile generale ale dreptului.

TERMENE PROCEDURALE

Noile Reguli au majorat de la 10 la 15 zile termenul in care o parte poate cere indreptarea erorilor materiale, lamurirea dispozitivului, precum si completarea sentintelor arbitrale.

DISPOZITII SPECIALE PRIVIND ARBITRAJUL INTERNATIONAL       

Un alt element de noutate adus de Reguli vizeaza administrarea probelor in cadrul arbitrajului international. Astfel, cu acordul partilor, tribunalul arbitral poate aplica Regulile privind administrarea probelor in arbitrajul international (Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration) adoptate de International Bar Association.

ASISTENTA ACORDATA DE CURTEA DE ARBITRAJ IN CAZUL ARBITRAJULUI AD-HOC

Curtea de Arbitraj poate acorda asistenta partilor in ceea ce priveste un arbitraj ad-hoc organizat de acestea pentru solutionarea unui litigiu determinat, la cererea lor comuna sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris, si cu plata taxei de inregistrare si a taxei administrative potrivit Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale. De asemenea, partile pot opta pentru asistenta Curtii de Arbitraj in arbitrajul ad hoc, in ceea ce priveste urmatoarele activitati:

 • numirea, in conformitate cu conventia arbitrala si cu Regulile, a arbitrilor si a supraarbitrului si, in general, indeplinirea sau, dupa caz, verificarea indeplinirii formalitatilor de constituire a tribunalului arbitral, precum si evaluarea onorariilor arbitrilor astfel numiti;
 • punerea la dispozitia partilor a Regulilor, precum si a unei liste de arbitri, ambele avand caracter facultativ pentru parti;
 • furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informatii sau documentatii referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale intr-o anumita problema de drept;
 • asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale Curtii de Arbitraj, constand in operatiuni privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
 • asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
 • urmarirea si facilitarea arbitrajului astfel incat acesta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit;
 • examinarea, la cererea tribunalului arbitral si a partilor, a proiectului de hotarare arbitrala sub aspectul formei si/sau al unor probleme de drept, fara insa a se impieta asupra libertatii de decizie a arbitrilor.

DISPOZITII FINALE

Prin Anexele nr. 1, 2 si 3, ce fac parte integranta din Reguli, se reproduc modele de conventii arbitrale, respectiv Clauza compromisorie si Compromisul, recomandate de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, precum si declaratia de acceptare, independenta, impartialitatea si disponibilitate ce va fi semnata de catre arbitri.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article