In M.Of. nr. 1022 din data de 22 decembrie 2017 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice (Ordonanta de urgenta).

Modificarile vizeaza toate actele normative primare din domeniul achizitiilor publice si sectoriale, precum si al concesiunilor, inclusiv Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (Legea nr. 99/2016).

Elementele de noutate din Legea nr. 99/2016 privesc aspecte, precum:

 • definitiile;
 • sfera activitatilor relevante;
 • domeniul de aplicare;
 • participarea in comun la proceduri;
 • subcontractantii;
 • procedurile de atribuire;
 • clarificarile la documentatia de atribuire;
 • criteriile de calificare si selectie;
 • sustinerea unui/unor tert/terti;
 • Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);
 • anularea procedurii de atribuire;
 • atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;
 • modificarea contractului sectorial/acordului-cadru;
 • contraventii si sanctiuni.

DEFINITIILE

Au fost modificate si completate, inter aliadefinitia entitatilor contractante si definitia documentului achizitiei.

Astfel, potrivit noii reglementari, entitatile contractante astfel cum erau definite in Legea nr. 99/2016 reprezinta in fapt autoritatile contractante, respectiv:

 • autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor sectoriale;
 • organismele de drept public;
 • asocierile formate de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele mentionate la paragrafele anterioare.

Notiunea de intreprindere publica este la randul ei clarificata, in sensul in care include si intreprinderile aflate sub influenta dominanta a organismelor de interes public, nu doar cele aflate sub influenta dominanta a autoritatilor si institutiilor publice.

Totodata, notiunea de entitate contractanta este modificata prin:

 • clarificarea includerii in cadrul notiunii de entitate contractanta a autoritatilor contractante, astfel cum sunt definite mai sus; astfel, entitatile contractante sunt definite drept toate entitatile care desfasoara una dintre activitatile relevante prevazute de Legea nr. 99/2016 si care se incadreaza in categoria autoritatilor contractante, a intreprinderilor publice sau a altor subiecte de drept care functioneaza in baza unor drepturi exclusive sau speciale;
 • eliminarea din cadrul notiunii de entitate contractanta a asocierilor, inclusiv temporare, formate din una sau mai multe dintre entitatile care au calitatea de entitate contractanta.

Modificari corespunzatoare noilor definitii au fost operate in cuprinsul intregului act normativ.

Definitia documentului achizitiei a fost completata prin includerea in mod expres in aceasta categorie si a invitatiei la o procedura concurentiala de ofertare.

SFERA ACTIVITATILOR RELEVANTE

Noua reglementare abroga prevederile care exceptau din categoria activitatilor relevante productia de energie electrica din surse regenerabile, de catre o entitate contractanta, alta decat o entitate contractanta.

De asemenea, este eliminata conditia ca retelele prin care se realizeaza livrarea gazelor sau a energiei termice sa fie fixe, fiind suficient ca retelele sa fie destinate furnizarii de servicii publice de catre o entitate contractanta, alta decat o autoritate contractanta, pentru ca livrarea sa nu fie considerata activitate relavanta, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile anterioare reglementau posibilitatea de a aplica procedura simplificata sau achizitia directa, in cazul atribuirii contractelor pe loturi individuale, daca sunt indeplinite conditiile legale, doar pentru doua categorii de entitati contractante: autoritatile contractante si intreprinderile publice.

Noua reglementare permite si entitatilor contractante constand in subiecte de drept care functioneaza in baza unor drepturi exclusive sau special acordate de o entitate competenta sa aplice procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale pentru loturile care indeplinesc conditiile legale.

PARTICIPAREA IN COMUN LA PROCEDURI

Daca pana acum notiunea de participant in comun la procedura de atribuire viza atat asociatii, cat si subcontractantii si tertii sustinatori, potrivit Ordonantei de urgenta, notiunea de participant in comun, folosita in mai multe randuri de prevederile legale, nu mai include si subcontractantii si tertii sustinatori.

SUBCONTRACTANTII

Ordonanta de urgenta precizeaza ca entitatile contractante au obligatia de a solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta sau in solicitarea de participare datele de identificare ale subcontractantilor propusi, numai daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau solicitarii de participare.

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE

Procedura de atribuire aplicata in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice este:

 • fie licitatia deschisa, licitatia restransa, negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare sau concursul de solutii, daca valoarea estimata este egala sau mai mare decat 4.502.000 lei (pana la 01.01.2018, 4.445.400 lei);
 • fie procedura simplificata proprie, daca valoarea estimata este mai mica decat 4.502.000 lei (pana la 01.01.2018, 4.445.400 lei).

Ordonanta de urgenta nuanteaza, totodata, cazurile in care poate fi aplicata procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare. Astfel, negocierea poate fi aplicata in cazul in care nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neadecvate (potrivit prevederilor anterioare, neconforme) in cadrul unei proceduri cu invitatie prealabila la o procedura concurentiala. Totodata, se precizeaza ca negocierea va putea fi aplicata si atunci cand, din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile este imposibila respectarea perioadelor de aplicare a procedurii simplificate sau dialogului competitiv. Acest caz se aplica sub imperiul vechilor prevederi doar pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva.

In ceea ce priveste procedura simplificata, noile prevederi:

 • stipuleaza ca, in cazul desfasurarii procedurii intr-o singura etapa, entitatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica;
 • abroga limitarea de maximum 50% din cerinta privind experienta similara pentru care putea fi invocata sustinerea unui/unor tert/terti;
 • abroga prevederile referitoare la dreptul entitatii contractante de a utiliza, atunci cand aplica procedura simplificata, liste oficiale ale operatorilor economici agreati sau modalitati de certificare sau includere a acestora in astfel de liste, aprobate prin hotarare de guvern pentru anumite domenii.

CLARIFICARILE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Noua reglementare prevede expres obligatia operatorilor economici de a respecta termenul limita stabilit de entitatea contractanta in anuntul de participare/simplificat/de concurs pentru solicitarea de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire.

Totodata, entitatea contractanta trebuie sa stabileasca prin anunt unul sau doua termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare. Prin urmare, a fost abrogat termenul legal de 3 zile lucratoare in cadrul caruia entitatile aveau obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificare.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anunt, raspunsul entitatii contractante trebuie sa fie transmis cu cel putin 10 zile, respectiv 5 zile (in situatiile de urgenta in cazul carora dispozitiile legale permit  stabilirea unor date limita de depunere a ofertelor de 15 zile in cadrul procedurilor de licitatie deschisa) inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. Termenele de 10 zile, respectiv 5 zile inlocuiesc termenele anterioare de 6 zile, respectiv 4 zile.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE

In ceea ce priveste cerinta privind cifra de afaceri minima anuala, potrivit noii reglementari:

 • cifra de afaceri minima anuala impusa nu poate depasi de doua ori valoarea estimata a contractului sectorial (limita prevazuta anterior era reprezentata de valoarea estimata a contractului sectorial);
 • in cazul atribuirii acordurilor-cadru, limita maxima a cifrei de afaceri impuse nu se va mai raporta la valoarea estimata a acordului-cadru, ci la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza sa se execute in acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent;
 • este eliminata implicit limitarea de 30% din valoarea estimata a contractului sectorial/acordului-cadru pentru cifra de afaceri minima impusa in domeniul obiectului contractului.

Totodata, in cazul in care entitatea contractanta solicita prezentarea de catre operatorii economici a unor certificari specifice acordate de organisme independente care atesta respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.

SUSTINEREA UNUI/UNOR TERT/TERTI

Potrivit vechilor prevederi, conditia ca tertul sustinator sa desfasoare efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care erau necesare respectivele calificari era prevazuta doar atunci cand sustinerea era invocata cu privire la calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari sau ale personalului de conducere al acestuia. Noua reglementare, insa, impune conditia ca tertul sustinator sa desfasoare efectiv lucrarile sau serviciile respective si in cazul in care sustinerea acestuia este invocata cu privire la experienta profesionala relevanta.

In aceeasi ordine de idei, noile prevederi abroga, pentru cazurile in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, obligatia ca angajamentul tertului sustinator sa asigure entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

O alta modificare care vizeaza sustinerea acordata de tert este reprezentata de abrogarea prevederii potrivit careia raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Totodata, noile reglementari limiteaza posibilitatea entitatii contractante de a solicita inlocuirea tertului o singura data, atunci cand acesta nu indeplineste cerintele impuse.

DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITIE EUROPEAN (DUAE)

Este clarificat faptul ca atat pentru tertul sustinator, cat si pentru subcontractant urmeaza a se depune un DUAE separat, precum si angajamentul de sustinere sau, dupa caz acordul de subcontractare.

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Termenul pentru a face publica decizia de anulare a procedurii a fost stabilit la 5 zile de la adoptarea acesteia.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR SECTORIALE/ACORDURILOR-CADRU

Transmiterea catre candidati/ofertanti a rezultatelor partiale, aferente fiecarei etape intermediare procesului de evaluare, a devenit o obligatie in sarcina entitatilor contractante, anterior fiind prevazuta doar ca un drept al acestora. Totodata, Ordonanta de urgenta clarifica faptul ca rezultatele partiale vizeaza rezultatul verificarii candidaturilor/DUAE, rezultatul negocierilor/dialogului si rezultatul evaluarii ofertelor.

De asemenea, entitatea contractanta stabileste oferta castigatoare intr-un termen care sa nu depaseasca perioada de valabilitate a ofertelor stabilita prin documentele achizitiei, nemaifiind obligata sa respecte termenul de maximum 25 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Ordonanta de urgenta modifica in mod substantial si notiunea de oferta admisibila. Aceasta este oferta care nu este inacceptabila, neconforma sau neadecvata, notiunile fiind definite in noua reglementare, astfel:

 • oferta inacceptabila – oferta care nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata inainte de initierea procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata;
 • oferta neconforma – oferta care nu respecta documentele achizitiei, a fost primita cu intarziere, prezinta semne de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerata de entitatea contractanta ca fiind anormal de scazuta;
 • oferta neadecvata – oferta care este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele entitatii contractante indicate in documentele achizitiei.

Totodata, solicitarea de participare este considerata neadecvata in situatia in care candidatul se afla in una dintre situatiile de excludere sau nu indeplineste criteriile de calificare.

MODIFICAREA CONTRACTULUI SECTORIAL/ACORDULUI-CADRU

Ordonanta de urgenta a introdus un nou caz in care este permisa modificarea contractelor/acordurilor-cadru. Astfel, contractele de achizitie sectoriala/acordurile-cadru pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care entitatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de entitatea contractanta.

Desi din cuprinsul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice au fost eliminate conditiile prevazute anterior de legislatie pentru aplicarea acestui caz de modificare (i.e. incetarea anticipata a contractului/acordului-cadru incheiat initial, cesionarea de catre contractantul principal a contractelor incheiate cu subcontractantii acestuia si existenta unei clauze de revizuire sau a unei optiuni prevazute in documentele achizitiei), la nivelul Legii nr. 99/2016, Ordonanta de urgenta utilizeaza sintagma de “introducere” a noului caz de modificare a contractului, fara insa a inlocui vechea prevedere. Se poate observa insa ca numerotarea celor doua prevederi este dublata la acest moment, litera c) fiind utilizata in cadrul art. 240 alin. (1) pentru ambele situatii.

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Potrivit Ordonantei de urgenta, constituie contraventie nepunerea la dispozitia ANAP a informatiilor referitoare nu doar la atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, ci si la modificarea acestora.

Este introdusa, de asemenea, o noua contraventie care consta in orice incalcare a prevederilor Legii nr. 99/2016 sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea dispozitiilor privind scopul legii si principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale.

Noul act normativ elimina, in acelasi timp, exceptia de la aplicarea sanctiunilor privind contractele sectoriale care sunt finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora. Astfel, sanctiunile se vor aplica si daca contraventia constatata constituie abatere in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 66/2011.

DISPOZITII TRANZITORII

Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii acestora. In acest sens, sunt avute in vedere procedurile pentru care s-a transmis un anunt de participare/anunt de participare simplificat pana la intrarea in vigoare a actului normativ.

In ceea ce priveste ajustarea/revizuirea pretului contractelor sectoriale incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 99/2016, aceasta se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la momentul realizarii acesteia.

In acelasi timp, contractele subsecvente incheiate dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii in vigoare de la data incheierii acestora.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article