In M.Of. nr. 570 din data de 17 august 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 122/2009  pentru  modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a  contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul nr. 107/2009.

Modificarile vizeaza in special urmatoarele aspecte:

 •  procedura de supraveghere;
 •  drepturile agentilor constatatori;
 •  anexele la Regulament.

Procedura de supraveghere

In primul rand, prin noile reglementari se face distinctia intre dosarul de supraveghere si dosarul final de control.

Astfel, dosarul de supraveghere va fi intocmit pe parcursul procedurii de supraveghere si va contine urmatoarele documente:

 •  opisul documentelor de control;
 •  sesizarea;
 •  nota de informare;
 •  comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere;
 •  comunicarea privind incetarea procedurii de supraveghere;
 •  documentele aferente fiecarei proceduri de atribuire supuse verificarii;
 •  declaratia pe propria raspundere a conducatorului autoritatii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;
 •  notele explicative.

In schimb, dosarul final de control va cuprinde raportul de control care se va intocmi de echipa de control  la sfarsitul procedurii de supraveghere, precum si celelalte documente pe baza carora acesta a fost intocmit.

In cazul in care se constata savarsirea unei contraventii prevazute de O.U.G. nr. 34/2006, agentii constatatori vor intocmi un proces-verbal de constatare si sanctionare. Masurile de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea ori eludarea dispozitiilor legale referitoare la procedura de atribuire, altele decat aplicarea de sanctiuni, vor fi adoptate prin decizia Colegiului consultativ, care se va atasa dosarului de control.

Totodata, s-a  precizat faptul ca  orice persoana interesata poate sa solicite informatii cu privire la documentele cuprinse in dosarul final de control.

Nu in ultimul rand, Ordinul prevede ca,  in functie de  volumul si complexitatea dosarului de achizitie publica, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare “A.N.R.M.A.P.”) poate sa emita rapoarte intermediare.

Drepturile agentilor constatatori

Propunerile privind  utilizarea masurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea  sau eludarea  dispozitiilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica si de concesiune de lucrari si de servicii, altele decat aplicarea de sanctiuni, se vor transmite de catre  agentii constatatori Colegiului consultativ, iar nu presedintelui A.N.R.M.A.P., astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara.

Anexele la Regulament

Anexa nr.  8 la Regulament – Propuneri la raportul de control  – a fost modificata, fiind inlocuita cu un nou model de formular.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article