In M.Of.  nr.  195 din  data de  29 martie 2010 a fost publicata Legea  nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale.

Prin actul normativ mentionat s-au modificat si completat:

  •  Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
  •  Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
  •  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Legea nr. 19/2000

In ceea ce priveste Legea nr.  19/2000,  noile reglementari prevad cacererea de pensionare trebuie depusa de catre solicitant sau, dupa caz, de catre  angajator, la casa teritoriala de pensii  in a carei raza teritoriala se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de lege.

Drepturile de pensie anticipata sau de pensie anticipata partiala se cuvin sise platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut de lege.

Daca este depasit termenul prevazut de lege, drepturile de pensie se cuvin si se platesc:

  •  de la data depunerii cererii, in cazul pensiei pentru limita de varsta;
  •  de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III;
  •  de la data depunerii cererii, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si art. 5 alin. (2).

Prin Legea nr. 49/2010 se instituie obligatia casei teritoriale de pensii de a comunica in scris  decizia privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare atat persoanei care a solicitat pensionarea, cat si angajatorului, in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Legea 188/1999

Actul normativ nou adoptat presupune modificarea Legii nr.  188/1999 in sensul in care  raportul de serviciu existent inceteaza de drept  la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Codul muncii

In acord cu Legea nr. 49/2010,  contractul individual de munca reglementat prin Legea nr. 53/2003 inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article