In M.Of. nr. 464 din data de 7 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.215/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale.

Modificarile si completarile vizeaza aspecte precum:

 •  organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise;
 •  criteriile de calificare;
 •  modul de lucru al comisiei de evaluare.

Organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise

Potrivit Ordinului, in ipoteza in care  in urma desfasurarii procedurii de licitatie publica deschisa nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisa, procedura se va repeta.  In reglementarea anterioara se prevedea ca intr-o asemenea situatie, se va aplica procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, numai dupa indeplinirea procedurilor licitatiei restranse  si a dialogului competitiv.

De asemenea,  daca in urma desfasurarii procedurii de licitatie publica deschisa exista o singura oferta admisibila pentru evaluare, se va proceda la aplicarea criteriilor de evaluare  si va fi declarata de catre comisia de evaluare drept castigatoare, daca obtine minimum 70 de puncte.

Criteriile de calificare

Pe langa copii de pe bilanturile contabile din ultimii 2 ani, ofertantii vor depune in mod obligatoriu si o scrisoare de bonitate financiara emisa de o banca din Romania sau cu corespondent  in Romania care sa contina urmatorii indicatori financiari obtinuti pe baza ultimului bilant contabil:

 •  lichiditatea generala = active circulante/datorii pe termen scurt;
 •  solvabilitatea patrimoniala = capital propriu/total pasiv x 100;
 •  rata de rentabilitate a activelor = (profit net/active totale) x 100.

In ceea ce priveste standardele de asigurare a calitatii, ofertantul  va prezenta  si manualul calitatii elaborat de ofertant pentru obiectivul de investitii privind  infiintarea distributiei de gaze naturale  in localitatile aferente ofertei.

Modul de lucru al comisiei de evaluare

Criteriile de evaluare a ofertelor si modul  de punctare a acestora s-a modificat, dupa cum urmeaza:

 •  pentru aspectele economice ale ofertei  sunt alocate 65 de puncte, astfel:
  •  situatia economica si financiara a ofertantului – 20 de puncte;
  •  experienta ofertantului in executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale – 10 puncte;
  •  experienta ofertantului privind punerea in functiune si/sau exploatarea sistemului de distributie a gazelor  naturale – 10 puncte;
  •  planul de finantare pentru punerea in functiune, dezvoltarea si exploatarea sistemului de  distributie a gazelor naturale, inclusiv documente justificative privind surse de finantare  – 20 de puncte;
  •  valoarea redeventei ofertate (% din tariful de distributie)  – 5 puncte;
 •  pentru aspectele tehnice ale ofertei sunt alocate 30 de puncte, astfel:
  •  pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului – 20 de puncte;
  •  programul de constructie, care specifica data inceperii, etapizarea si finalizarea investitiilor conform caietului de sarcini – 10 puncte;
 •  pentru aspectele juridice ale ofertei sunt alocate 5 puncte, astfel:
  •  conditiile concesiunii acceptate de catre ofertant si prezentate in caietul de sarcini – 5 puncte.

In acelasi timp, se detalieaza modalitatea de acordare a punctelor in cadrul procesului de evaluare.  Potrivit reglementarii  anterioare, acordarea punctelor in cadrul procesului de evaluare se efectua pe baza principiului de proportionalitate directa.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article