In M.Of. nr. 397 din data de 15 iunie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 530/2010  pentru aprobarea Programului “Reabilitare  si modernizare  – 10.000 km drumuri de interes judetean  si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Turismului, in perioada 2010-2013.

Hotararea reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 •  scopul Programului;
 •  aprobarea obiectivelor de investitii;
 •  promovarea la finantare a obiectivelor de investitii;
 •  derularea finantarii si realizarii investitiilor.

Scopul Programului

Scopul Programului consta  in implementarea unor proiecte de reabilitare si/sau modernizare a drumurilor de interes judetean si de interes local in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, pe sectoare de drum aprobate de Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Turismului, pe baza propunerilor primite de la beneficiari.

In cadrul Programului pot fi finantate urmatoarele obiective:

 •  reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes judetean si/sau de interes local promovate ca obiective noi;
 •  reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes judetean si/sau de interes local aflate in diferite stadii de executie.

Vor avea prioritate la finantare  proiectele din unitatile  administrativ -teritoriale care au solicitat finantare prin programe finantate din fonduri europene, dar nu au fost selectate, sau care dispun de documentatii tehnico-economice intocmite conform legislatiei in vigoare, precum si cele care au fost finantate intr-o prima etapa din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finantare nu au putut fi realizate integral.

Aprobarea obiectivelor de investitii

Pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, pe baza datelor inaintate de catre  consiliile locale, consiliile judetene vor  intocmi  si transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale  si Turismului Inventarul privind starea de viabilitate a drumurilor judetene  si/sau comunale precum  si lista centralizata a tuturor drumurilor si sectoarelor de drum din judet care la momentul intocmirii acesteia nu fac obiectul altor programe de finantare.

Ministerul va centraliza la nivel national listele primite si va intocmi lista sinteza a drumurilor/sectoarelor de drum care urmeaza a fi reabilitate.

Lista-sinteza  sta la baza intocmirii listei obiectivelor de investitii privind reabilitarea  si modernizarea de drumuri de interes judetean  si local  si fundamentarii alocatiilor bugetare necesare  in vederea finantarii acestora.

Promovarea la finantare a obiectivelor de investitii

In vederea promovarii obiectivelor pentru avizare, Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Turismului solicita beneficiarilor urmatoarele documente:

 •  doua exemplare din documentatia tehnico-economica finantata de autoritatile administratiei publice locale  si aprobata de acestea si certificatele de urbanism aferente – pentru drumuri de interes judetean si/sau de interes local promovate ca obiective noi;
 •  doua exemplare din documentatia tehnico-economica finantata de autoritatile administratiei publice locale  si aprobata de acestea  si devizul general recalculat  in urma procedurii de achizitie publica, cu mentionarea tuturor decontarilor efectuate pana la data predarii-preluarii de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Turismului, cu specificarea expresa a lungimii sectorului de drum ramas de executat si valoarea actualizata a acestuia, inclusiv procesele-verbale de receptie tehnica a lucrarilor executate, insotite de documentele Cartii tehnice a constructiei  – pentru drumurile de interes judetean  si/sau de interes local, aflate in diverse stadii de executie.

Derularea finantarii si realizarii investitiilor

Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Turismului comunica beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investitii care urmeaza a fi finantat/finantate  in anul respectiv  si solicita acestora transmiterea  in administrare a drumurilor sau sectoarelor de drum ce fac obiectul Programului  si, dupa caz, a terenurilor aferente, pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Ministerul efectueaza urmatoarele operatiuni:

 •  intreprinde demersurile necesare completarii  si/sau finalizarii documentatiilor tehnico-economice necesare  in vederea obtinerii autorizatiilor si/sau avizelor si executiei lucrarilor;
 •  declanseaza procedurile de  atribuire a  contractului de servicii de proiectare si/sau a contractului de lucrari aferente obiectivelor;
 •  asigura urmarirea si supravegherea tehnico-economica a lucrarilor;
 •  participa impreuna cu reprezentantii beneficiarilor la receptia la terminarea lucrarilor, precum  si la receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Dupa realizarea  receptiei la terminarea lucrarilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Turismului va preda beneficiarului, prin protocol, obiectivul de investitii realizat si terenul aferent acestuia.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article