In M.Of. nr. 182 din data de 2 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

Actul normativ a intrat in vigoare la data de 5 aprilie 2013. Dispozitiile acestuia, cu exceptia sanctiunilor privind clauzele abuzive si raspunderea patrimoniala, nu sunt aplicabile obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele incheiate inainte de data intrarii sale in vigoare.

Legea nr. 72/2013 reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • domeniul de aplicare;
 • termenul de plata in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante;
 • termenul de plata in contractele dintre profesionisti;
 • plata esalonata;
 • data emiterii/primirii facturii;
 • determinarea dobanzii penalizatoare;
 • costurile de recuperare a creantei;
 • clauze contractuale si practici abuzive;
 • dispozitii procedurale;
 • completarea unor acte normative incidente;
 • drepturile organizatiilor neguvernamentale ale profesionistilor.

DOMENIUL DE APLICARE

Legea nr. 72/2013 se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile.

In sfera de aplicare a Legii nu sunt incluse:

 • contractele incheiate intre profesionisti si consumatori;
 • creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa;
 • creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati.

TERMENUL DE PLATA IN CONTRACTELE DINTRE PROFESIONISTI SI AUTORITATI CONTRACTANTE

Potrivit legii, autoritatile contractante executa obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la:

 • 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata;
 • 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor;
 • 30 de zile calendaristice de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date; procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor; prin exceptie, in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de receptie sau verificare poate avea o durata mai mare, daca sunt stabilite expres in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat si motivele obiective, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

Termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu pot fi mai mari decat termenele legale de plata mentionate mai sus. In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de maximum 60 de zile calendaristice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

In cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul legal de plata pentru obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti este de cel mult 60 de zile calendaristice.

TERMENUL DE PLATA IN CONTRACTELE DINTRE PROFESIONISTI

Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:

 • dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;
 • daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
 • daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data; procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor; prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

In raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

PLATA ESALONATA

Atat in ceea ce priveste contractele dintre profesionisti, cat si contractele dintre acestia si autoritatile contractante, partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri calculandu-se prin raportare la suma scadenta.

DATA EMITERII/PRIMIRII FACTURII

Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii, nici in contractele dintre profesionisti, nici in contractele dintre profesionisti si autoritatile contractante.

Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

DETERMINAREA DOBANZII PENALIZATOARE

Cu privire la determinarea dobanzii, atat in raporturile dintre profesionisti, cat si in cazul contractelor incheiate intre acestia si autoritatile contractante, creanta de plata constand in pretul bunurilor livrate/tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care:

 • creditorul, inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;
 • creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea; suma datorata este definita in Lege drept suma care ar fi trebuit sa fie platita in termenul contractual sau legal de plata si alte sume mentionate in factura sau in cererea echivalenta de plata.

Dobanda penalizatoare curge:

 • in contractele dintre profesionisti – de la scadenta pana la momentul platii, in conditiile dispozitiilor art. 1.535 din Codul civil;
 • in contractele dintre profesionisti si autoritatile contractante – de la termenul stipulat in contract sau, in cazul in care nu a fost stipulat in contract, de la expirarea termenelor legale de plata, in conditiile dispozitiilor art. 1.535 din Codul civil.

Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012 (denumita in continuare „O.G. nr. 13/2011”).

COSTURILE DE RECUPERARE A CREANTEI

Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor.

In plus, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale. Obligatia de plata a acestei sume este scadenta de la data la care curge dobanda penalizatoare. Aceasta suma este suplimentara cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silita.

In cazul acordarii de avansuri de catre autoritatea contractanta, potrivit legii, prevederile privind dobanda penalizatoare si cheltuielile pentru recuperarea creantei se aplica pentru diferenta dintre obligatiile de plata si avansurile acordate.

CLAUZE CONTRACTUALE SI PRACTICI ABUZIVE

Practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare este considerata abuziva.

In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:

 • abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
 • nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;
 • natura bunurilor sau serviciilor;
 • neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;
 • pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

Legea califica drept abuzive, nefiind necesara verificarea existentei circumstantelor prevazute mai sus sau a altor circumstante specifice cauzei, clauzele contractuale care:

 • exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;
 • fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
 • prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut de lege;
 • fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel permis de lege;
 • elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;
 • stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta, raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive fiind atrasa potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

DISPOZITII PROCEDURALE

Daca debitorul intarzie in efectuarea platii, creditorul poate obtine un titlu executoriu prin procedura ordonantei de plata, prevazuta de dispozitiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlului IX al Codului de procedura civila. Aceste dispozitii se aplica in aceleasi conditii, tuturor creditorilor stabiliti in Uniunea Europeana.

COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE INCIDENTE

O.G. nr. 13/2011 se completeaza cu o prevedere care stabileste ca in raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale.

De asemenea, termenul de profesionist prevazut de O.G. nr. 13/2011 va avea sensul prevazut de Lege.

La data intrarii in vigoare a Legii se abroga:

 • dispozitiile din Codul de procedura civila referitoare la modul in care creanta produce dobanzi in cazul contractelor incheiate intre profesionisti si a celor incheiate intre profesionisti si o autoritate contractanta;
 • orice alte dispozitii contrare.

DREPTURILE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE ALE PROFESIONISTILOR

Organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, si membrii acestora vegheaza la respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 72/2013, iar autoritatile publice colaboreaza cu acestea pentru promovarea acestor drepturi.

Organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, au urmatoarele drepturi:

 • de a fi consultate, cu ocazia elaborarii proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice si actelor normative ce au ca scop sau efect incurajarea disciplinei contractuale;
 • de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor, in special actiuni in anularea clauzelor abuzive si in constatarea practicilor abuzive;
 • de a informa opinia publica, prin mass-media, cu privire la practicile si clauzele abuzive identificate;
 • de a elabora, singure sau in colaborare cu institutii publice, coduri de promovare a disciplinei contractuale, de dezvoltare a uzantei platii la termen;
 • de a organiza, singure sau in colaborare cu institutii publice, campanii de informare a mediului de afaceri asupra drepturilor si obligatiilor instituite de Lege si cu privire la remediile judiciare pentru protectia drepturilor prevazute de Lege.

 

 

 

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article