In M.Of. nr. 761 din data de 9 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Actul normativ vizeaza adoptarea unor masuri organizatorice si financiarbugetare pe fondul manifestarii generalizate a dificultatilor la nivel economic. Din aceasta perspectiva, legea reglementeaza:

 •  reorganizarea unor autoritati si institutii publice;
 •  reducerea cheltuielilor de personal in sistemul bugetar;
 •  regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale;
 •  disciplina financiar-bugetara la nivelul unor operatori economici;
 •  sustinerea mediului de afaceri.

Reorganizarea unor autoritati si institutii publice

Potrivit Legii nr. 329/2009, reorganizarea se realizeaza prin desfiintarea unor autoritati si institutii ca urmare a comasarii prin absorbtie, prin fuziune, ca  urmare a divizarii acestora,  prin reducerea de posturi sau prin schimbarea regimului de finantare.

In mod concret, actul normativ presupune modificarea structurala a unor autoritati si institutii in sensul ca activitatile acestora vor fi preluate de catre o alta autoritate sau institutie publica existenta, de catre un compartiment nou-infiintat in cadrul altor autoritati sau institutii publice sau de doua sau mai multe entitati. De asemenea, se prevede cainstitutiile finantate partial sau integral din venituri proprii devin institutii finantate integral de la bugetul de stat.

Infiintarea, organizarea si atributiile autoritatilor si institutiilor astfel reorganizate sunt stabilite prin hotarare de guvern.

Cu titlu de exemplu, institutii precum Inspectoratul de Stat in Constructii este suspus reorganizarii prin reducerea de posturi si schimbarea regimului de finantare, devenind din institutie finantata integral  din venituri proprii in institutie finantata integral  de la bugetul de stat. Similar, Agentia Romana pentru Investitii Straine, organizata pe langa Guvern, este desfiintata ca urmare a comasarii prin fuziunesi devine Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, din subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Ca efect al reorganizarii, personalul institutiilor desfiintate urmeaza sa fie incadrat in limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora sau se va decide incetarea raporturilor de munca.

La aplicarea masurii de incetare a raporturilor de munca se vor avea in vedere si urmatoarele criterii minimale:

 •  daca sunt indeplinite conditiile de pensionare, prevazute de lege;
 •  calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, realizata in conditiile legii;
 •  existenta unor sanctiuni disciplinare, aplicate in conditiile legii;
 •  masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
 •  daca masura ar afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, desfacerea contractului de munca sau, dupa caz, a raportului de serviciu al sotului care are venitul cel mai mic;
 •  masura sa afecteze in ultimul rand familiile monoparentale care au in ingrijire copii, intretinatorii de familie, precum si salariatii barbati sau femei care au cel mult 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
 •  alte criterii stabilite de legi speciale, daca este cazul.

Reorganizarea unor autoritati si institutii publice prin schimbarea regimului bugetar

In ceea ce priveste schimbarea regimului bugetar al unor institutii, Legea nr. 329/2009 prevede ca veniturile obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, se fac venit la bugetul de stat.

In mod exceptional, sumele aferente subventiilor primite si neutilizate la data intrarii in vigoare a  legii se vireaza integral la bugetul de stat de catre autoritatile si institutiile publice astfel reorganizate, fara a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfarsitul anului.

In acest sens, s-a publicat in M.Of. nr.  787 din data de 18 noiembrie 2009  Ordinul nr. 3.156/2009  pentru aprobarea  Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009.

Autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ce s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, au obligatia sa vireze disponibilitatile reprezentand venituri proprii, inclusiv cele pastrate in depozite in contul de venituri ale bugetului de stat in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a normei metodologice.

In conturile de disponibilitati deschise pe numele institutiilor publice, nu mai pot fi incasate sume, cu exceptia:

 •  garantiilor primite de la terti pentru participarea la licitatii sau in alte conditii prevazute de lege, care nu se cuvin bugetului de stat;
 •  disponibilitatilor reprezentand sume de mandat si in depozit;
 •  sume incasate necuvenit, inregistrate ca operatiuni in curs de lamurire sau in conturi de creditori;
 •  sumelor reprezentand fonduri externe nerambursabile preaderare, inclusiv sume aferente cofinantarii de la bugetul de stat a acestora;
 •  altor sume care se regasesc potrivit legii in conturi ale institutiilor publice si care nu reprezinta venituri proprii ale acestora si/sau subventii.

Incepand cu data intrarii in vigoare a normei metodologice, institutiile publice pot efectua din conturile de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului numai operatiunile de regularizare si transfer astfel prevazute.

Institutiile publice reorganizate au obligatia de a comunica clientilor, contribuabililor si altor debitori de la care au de incasat sume care se cuvin bugetului de stat codul IBAN aferent contului 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”.

Conturile de venituri ale bugetului de stat in care se vireaza  sumele reprezentand venituri proprii gestionate de institutiile  publice reorganizate ca institutii publice finantate integral  de la bugetul de stat sunt cuprinse in anexa la Norma metodologica.

Ca efect al schimbarii regimului de finantare al unor autoritati si institutii publice, finantarea proiectelor derulate de catre acestea se va asigura din bugetul de stat, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta si altor prevederi legale privind gestionarea de fonduri externe nerambursabile postaderare in vigoare.

Reducerea cheltuielilor de personal in sistemul bugetar

Prin reglementarea actuala se impune conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice sa reduca cheltuielile de personal cu 15,5% lunar, in perioada octombrie-decembrie 2009.

Reducerile se vor realiza prin una dintre urmatoarele modalitati:

 •  acordarea personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, de zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;
 •  reducerea programului de lucru;
 •  dispunerea unei masuri ce combina primele doua alternative;
 •  aplicarea altei masuri cu efect echivalent.

In situatia in care salariatul nu este de acord cu masura dispusa, respectiv cu acordarea zilelor libere fara plata si/sau reducerea programului de lucru,  sau daca, prin aplicarea unor astfel de masuri nu se asigura continuitatea serviciului de interes public,  intervalul si numarul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere  intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul de 15,5%.

Privitor la orele suplimentare, legea contine o derogare de la dispozitiile Codului Muncii, in sensul ca munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite acordate pana la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal in cursul anului 2009, si pana la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentara prestata in anul 2010.

Prima de care beneficiaza angajatii la plecarea in concediu, aferenta anului 2009, poate fi platita de ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice pana la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitata.

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale

Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, pot cumula pensia neta cu veniturile  astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie.

Aceste prevederi sunt aplicabile pensionarilor care la data intrarii in vigoare a legii sunt pensionari cumularzi si celor care dupa data intrarii in vigoare a legii devin pensionari cumularzi.

Persoanele care au devenit pensionari ce cumuleaza pensia cu venituri salariale sau asimilate salariilor au obligatia sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie.

Este de retinut faptul ca exprimarea optiunii in termenul aratat de lege este o indatorire si nu o facultate. Neindeplinirea acestei obligatii constituie, in temeiul Legii  nr.  329/2009, cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.

De asemenea, actul normativ instituie si  o obligatie in sarcina angajatorilor de a constata cazurile  de cumul. Sanctiunea neindeplinirii acestei obligatii este amenda contraventionala  cuprinsa intre 2500 lei si 5000 lei.

Disciplina financiar-bugetara la nivelul unor operatori economici

In sarcina operatorilor economici ca regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, precum si filialele acestora, se stabileste obligatia de a prezenta, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, coordonarea, sub autoritatea carora functioneaza sau in al caror portofoliu se afla, in termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat.

Nerespectarea termenului de 10 zile constituie cauza de diminuare a remuneratiei directorului operatorului economic, sau, dupa caz, constituie cauza de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate in acesta.

Sustinerea mediului de afaceri

Prin actul normativ privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, se modifica dispozitiile Codului Fiscal privitoare la scutirea de la plata impozitului pe profitul reinvestit.

In acest sens, potrivit Codului Fiscal astfel modificat,  profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

Aceste prevederi sunt aplicabile pe o  perioada determinata, respectivpana la data de 31 decembrie 2010, inclusiv.

Dispozitii finale

Legea nr. 329/2009 modifica o serie de acte normative precum:

 •  O.U.G. nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national;
 •  O.U.G.  nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
 •  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat;
 •  Legea nr. 181/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane;
 •  Legea nr.  477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
 •  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

Dispozitiile legale privind cumulul pensiilor cu salariile si disciplina financiar-bugetara la nivelul unor operatori economici intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Celelelalte prevederi  ale Legii  nr.  329/2009  intra in vigoare de la data de 01.01.2010.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article