In M.Of. nr. 708 din data de 31 august 2017 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Principalele modificari si completari cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 30/2017 (denumita in continuare “Ordonanta”)vizeaza aspecte precum:

 • raspunderea pentru obligatiile fiscale;
 • comunicarea actului administrativ fiscal;
 • obligatia de inregistrare fiscala;
 • inregistrarea fiscala a persoanelor nerezidente;
 • declararea sediilor secundare;
 • depunerea declaratiei fiscale;
 • verificarea situatiei fiscale personale;
 • termene de plata;
 • stingerea obligatiilor fiscale;
 • dobanzile si penalitatile de intarziere;
 • esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;
 • masurile asiguratorii;
 • termenul de prescriptie si executarea silita;
 • suspendarea executarii actului administrativ;
 • contraventiile.

RASPUNDEREA PENTRU OBLIGATIILE FISCALE

Persoana fizica care desfasoara o profesie libera raspunde pentru obligatiile fiscale datorate ca urmare a exercitarii profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creantelor fiscale, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului.

Persoanele care au determinat cu rea-credinta acumularea si sustragerea de la plata obligatiilor fiscale raspund solidar cu debitorul pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolventei pentru obligatiile fiscale restante.

COMUNICAREA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL

In cazul comunicarii actului administrativ fiscal prin remitere de catre angajatii proprii ai organului fiscal, daca destinatarul refuza primirea actului sau nu este gasit la domiciliul fiscal, se afiseaza pe usa acestuia o instiintare. Continutul instiintarii este reglementat de Ordonanta.

In situatia refuzului primirii actului administrativ fiscal, actul se considera comunicat la data afisarii instiintarii.

In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu este gasit la domiciliul fiscal, persoana este in drept sa se prezinte, in termen de maximum 15 zile de la data afisarii instiintarii, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal. Daca nu se prezinta in acest termen, actul se considera comunicat la implinirea termenului.

OBLIGATIA DE INREGISTRARE FISCALA

Sunt reglementate suplimentar/diferit urmatoarele date de la care se calculeaza termenul de 30 de zile pentru depunerea declaratiei de inregistrare fiscala:

 • data stabilirii in Romania, in cazul persoanelor juridice straine care au locul exercitarii conducerii efective in Romania;
 • data inceperii activitatii pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor care se inregistreaza, potrivit legii speciale, la registrul comertului;
 • data obtinerii primului venit, in cazul persoanelor fizice si juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanta in Romania.

INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR NEREZIDENTE

Ordonanta reglementeaza obligatia institutiilor de credit de a transmite organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, odata cu solicitarea persoanelor fizice nerezidente sau persoanelor juridice care nu detin cod de identificare fiscala de a deschide un cont bancar sau inchiria o caseta de valori. Obligatia se aplica incepand cu 1 ianuarie 2018.

DECLARAREA SEDIILOR SECUNDARE

Termenul de 30 de zile pentru declararea sediilor secundare catre organul fiscal central se calculeaza de la:

 • data inregistrarii/mentionarii acestora la registrul comertului sau in alte registre in care a fost inregistrata entitatea care le-a infiintat;
 • data actului de infiintare, in alte cazuri decat cele antementionate.

DEPUNEREA DECLARATIEI FISCALE

Declaratia fiscala depusa si inregistrata la un organ fiscal necompetent este considerata a fi depusa la data inregistrarii acesteia la acest organ. Organul fiscal necompetent transmite declaratia fiscala catre organul fiscal competent in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii declaratiei.

Daca la momentul depunerii declaratiei la registratura organului fiscal, acesta sesizeaza ca declaratia nu ii este adresata nu o inregistreaza si ii recomanda contribuabilului depunerea la organul fiscal competent.

VERIFICAREA SITUATIEI FISCALE PERSONALE

Durata maxima a efectuarii verificarii situatiei fiscale personale a fost extinsa la 365 de zile calculate de la data inceperii verificarii fiscale comunicata prin avizul de verificare.

TERMENE DE PLATA

In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil/platitor prin declaratii fiscale rectificative, termenul de plata al diferentelor este data depunerii declaratiei rectificative la organul fiscal.

STINGEREA OBLIGATIILOR FISCALE

Spre deosebire de vechea reglementare, organul fiscal competent comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea obligatiilor fiscale, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale, doar daca debitorul a depus la organul fiscal competent cerere pentru a fi instiintat in acest sens.

DOBANZILE SI PENALITATILE DE INTARZIERE

Prevederile privind dobanzile in cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscala este anuala se aplica si in cazul contributiilor sociale.

Penalitatea de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi de intarziere se aplica in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale. In acest caz, penalitatea de nedeclarare se calculeaza incepand cu prima zi a anului fiscal urmator celui de impunere si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

ESALONAREA LA PLATA A OBLIGATIILOR FISCALE

Modificarile vizeaza aspecte precum:

 • conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata – prelungirea la 180 de zile a termenului pentru achitarea obligatiilor fiscale, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata;
 • modificarea deciziei de esalonare la plata – dupa depunerea cererii de modificare a esalonarii la plata, in termen de 10 zile de la emiterea acordului de principiu de catre organul fiscal central, debitorul trebuie sa constituie si garantiile corespunzatoare; debitorul poate solicita, de asemenea, includerea in esalonare a amenzilor de orice fel, pe perioada de valabilitate a esalonarii;
 • regimul special al obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar – esalonarea la plata nu se acorda pentru acest tip de obligatii fiscale;
 • debitorul cu risc fiscal mic – este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, inter alia, la data depunerii cererii, nu are obligatii fiscale restante mai mari de 12 luni.

MASURILE ASIGURATORII

Este reglementata interdictia dispunerii masurilor asiguratorii pentru debitorul aflat sub incidenta legislatiei privind insolventa sau cand acesta nu detine active patrimoniale urmaribile.

TERMENUL DE PRESCRIPTIE SI EXECUTAREA SILITA

Modificarile vizeaza aspecte precum:

 • intreruperea termenului de prescriptie – atunci cand organul fiscal emite si comunica debitorului mai multe somatii, pentru acelasi titlu executoriu, termenul de prescriptie se intrerupe doar in cazul primei somatii;
 • somatia – urmarirea imobilului, in baza somatiei de incepere a executarii silite, se noteaza la cererea organului fiscal in cartea funciara, asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de modalitatea dreptului de proprietate (proprietate exclusiva, devalmasie sau coproprietate);
 • suspendarea executarii silite – executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru creantele fiscale daca debitorul notifica organul fiscal, ulterior comunicarii deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie;
 • executarea silita a bunurilor mobile – a fost adaugata o noua situatie in care bunurile nu se sechestreaza, respectiv daca valoarea acestora este mai mica de 1% in cazul in care valoarea obligatiilor de plata este peste 500.000 lei;
 • vanzarea bunurilor sechestrate la licitatie – in cazul in care nici la a treia licitatie nu se vinde bunul si se organizeaza o noua licitatie, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta este inferior pretului de pornire a licitatiei, cu conditia ca acesta sa nu fie mai mic decat cuantumul taxei de participare la licitatie; atunci cand se valorifica bunuri imobile, iar la licitatie se prezinta un singur ofertant, vanzarea se face doar in conditiile in care se ofera cel putin pretul de pornire a licitatiei;
 • plata in rate – este reglementata diferentiat perioada pentru care se poate plati diferenta de pret in cazul vanzarii la licitatie a bunurilor, respectiv cel mult 12 luni pentru bunurile mobile si cel mult 24 de luni pentru cele imobile.

Totodata, au fost introduse reguli noi cu privire la cazuri speciale de executare silita (e.g executarea silita a creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala, provenite din savarsirea de infractiuni, executarea silita in cazul debitorilor insolventi).

SUSPENDAREA EXECUTARII ACTULUI ADMINISTRATIV

A fost reglementata o cautiune in cuantum de 1.000 lei pentru ca instanta sa poate dispune suspendarea executarii actului administrativ, in cazul in care obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani.

Efectele suspendarii executarii actului administrativ, dispuse de instanta de judecata, privesc atat obligatiile fiscale principale individualizate in actul administrativ suspendat la executare, cat si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar daca aceste obligatii accesorii sunt individualizate in acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare.

CONTRAVENTIILE

Au fost introduse noi contraventii, respectiv:

 • nedepunerea in termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea in Romania, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal; sanctiunea aplicabila este amenda de la 50 lei la 100 lei;
 • nedepunerea in termenul de 45 de zile a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie pentru suspendarea executarii silite de catre debitor; sanctiunea aplicabila este amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.

Modificarile operate intra in vigoare la date diferite, astfel cum sunt acestea mentionate la finalul actului normativ.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article