In M.Of.  nr.  505 din  data de  21 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • conditiile de admisibilitate a cererii introductive;
 • termenele procedurale;
 • competenta instantelor;
 • fondul de lichidare;
 • comunicarea si publicitatea actelor de procedura;
 • creantele sub conditie suspensiva.

Conditii de admisibilitate a cererii introductive

Potrivit Legii nr. 169/2010,  insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 90 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor,  in timp ce reglementarea anterioara  presupunea un termen de 30 de zile pentru instituirea acestei premise.  Referitor la aceeasi prezumtie, Legea nr. 169/2010 prevede in mod expres ca aceasta este o prezumtie relativa.

In mod similar, a fost modificata si conditia referitoare la cuantumul minim al creantei pentru care un  creditor poate introduce o cerere de deschidere a procedurii. Astfel, valoarea-prag a creantei s-a marit de la 30.000 lei la 45.000 lei.

In ceea ce priveste salariatii, se precizeaza ca acestia pot introduce cererea de deschidere a procedurii pentru creante reprezentand 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Legiuitorul  a  stabilit o noua conditie de admisibilitate a cererii introductive, in sensul ca creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolventei doar in cazul in care, dupa compensarea datoriilor reciproce, de orice natura, suma  datorata acestora va depasi valoarea-prag de 45.000 lei.

Termenele procedurale

Termenele procedurale  s-au modificat prin actul  normativ nou adoptat,cele mai importante referindu-se la:

 • perioada de observatie  – procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de  Lege, prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 50 de zile;
 • recursul – termenul de recurs este de  7 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel; recursul se judeca in termen de  10 zile de la data inregistrarii dosarului la curtea de apel;
 • confirmarea administratorului judiciar sau a lichidatorului, precum si a onorariului negociat  – confirmarea se face in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de 3 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa a hotararii adunarii creditorilor sau, dupa caz, a deciziei creditorului majoritar;
 • rapoartele administratorului judiciar – intocmirea unui raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un termenstabilit de acesta, dar care nu va putea depasi  20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
 • cautiunea  – la cererea debitorului, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de  5 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor;
 • inregistarea cererii de admitere a creantelor  – termenullimita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii;
 • tabelul preliminar de creante  – termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante nu va depasi 20 de zile pentru procedura generala sau, respectiv,  10 zile, in cazul procedurii simplificatede la expirarea termenului pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor;
 • definitivarea tabelului  – termenul de definitivare a tabelului creantelor nu va depasi 15 zile in cazul procedurii generale si al celei simplificate, de la expirarea termenului pentru definitivarea tabelului;
 • anularea actelor frauduloase – actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale poate fi introdusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului administratorului judiciar,  dar nu mai tarziu de  16 luni de la data deschiderii procedurii;
 • votul asupra planului de reorganizare  – sedinta adunarii creditorilor in care se va exprima votul asupra planului de reorganizare se va tine in termen de  20-30 de zile de la publicarea anuntului referitor la depunerea planului.

Competenta instantelor

Prin actul normativ modificator se dispune ca toate procedurile prevazutede Legea nr. 85/2006, cu exceptia recursului impotriva hotararilor pronuntate de catre judecatorul sindic, sunt de competenta tribunalului sau, daca este cazul, a tribunalului comercial, in a carui circumscriptie isi are sediul debitorul. Daca in cadrul tribunalului sau al tribunalului comercial a fost creata o sectie speciala de insolventa, acesteia ii apartine competenta pentru derularea procedurilor prevazute de lege.Tribunalul sau, dupa caz, tribunalul comercial, in a carui circumscriptie teritoriala isi are sediul debitorul la data sesizarii instantei cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei, ramane competent sa solutioneze cauza indiferent de schimbarile ulterioare de sediu ale debitorului.

Fondul de lichidare

Fondul de lichidare va fi constituit prin aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achita la oficiul registrului comertului pentru autorizare constituire persoane supuse inregistrarii in registrul comertului, cu modificarile actelor, faptelor si mentiunilor acestora, si efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, autorizare functionare si eliberare documente specifice, verificare si/sau rezervare, transmitere/obtinere/eliberare documente si/sau informatii prevazute de lege.

Anterior, fondul de lichidare era constituit prin  majorarea cu  30%  a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare in registrul societatilor agricole si, in cazul asociatiilor si fundatiilor ce desfasoara activitati economice, in registrul asociatiilor si fundatiilor, precum si  a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare.

Comunicarea si publicitatea actelor de procedura

Potrivit Legii nr. 169/2010, prima citare si comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune, in temeiul dispozitiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolventei, se vor realiza, conform Codului de procedura civila, si prin Buletinul procedurilor de insolventa. Instantele judecatoresti vor transmite actele de procedura in cauza, din oficiu, pentru publicare in Buletinul procedurilor de insolventa.

Operatiunile de publicare in Buletinul procedurilor de insolventa a actelor de procedura emise de instantele judecatoresti si de administratorul judiciar/lichidator in cadrul derularii procedurii de insolventa se efectueaza cu titlu gratuit.

Actele  de procedura emise de administratorul judiciar si de lichidator care sunt supuse si formalitatii de publicitate prin registrul comertului, alaturi de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolventa, se depun la Buletinul procedurilor de insolventa,  iar inregistrarea in registrul comertului se va opera din oficiu, cu titlu gratuit.

Creantele sub conditie suspensiva

Prin noua reglementare, legiuitorul a statuat ca titularii creantelor sub conditie suspensiva la data deschiderii procedurii, inclusiv creantele a caror valorificare este conditionata de executarea in prealabil a debitorului principal, vor fi indreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa indeplinirea conditiei respective. Inainte de modificarea adusa de Legea nr. 169/2010, prevederile Legii nr. 85/2006 aratau ca sunt  considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate impotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article