In M.Of. nr. 277 din data de 28 aprilie 2009 a fost publicata Hotararea de Guvern  nr.  460/2009 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor  si Societatii Informationale de a desfasura procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicare prealabilaa unui anunt de participare, dupa caz,  in vederea  incheierii unui acordcadru ce are ca obiect achizitia dreptului de utilizare de produse software prin inchiriere cu optiune de cumparare.

Prin Hotararea de Guvern se aproba desfasurarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare,  in vederea  incheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achizitia dreptului de utilizare de produse software prin inchiriere cu optiune de cumparare.

 

Hotararea reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:

  •  produsele software ce urmeaza a fi achizitionate;
  •  institutiile publice beneficiare;
  •  organizarea procedurilor de atribuire;
  •  incheierea contractelor subsecvente.

Produsele software ce urmeaza a fi achizitionate

Produsele software ce urmeaza a fi achizitionate prin acordul-cadru suntprevazute in Anexa nr. 1  la Hotarare si constau in: Desktop Package, Windows  Server Standard,  Exchange Server Standard, System Management Server, Share Point Portal Server, MSQL Server.

Institutiile publice beneficiare

Institutiile publice beneficiare sunt reprezentate de institutiile publicefinantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat  si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, care fac parte din administratia centrala si ai caror conducatori sunt ordonatori de credite principali, secundari sau tertiari, precum  si toate institutiile publice aflate  in subordonarea,  in coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Necesarul de produse software va fi  centralizat de minister pentru institutiile publice beneficiare aflate  in subordinea,  in  coordonarea sau sub autoritatea acestuia. Celelalte institutii publice isi vor realiza propriul necesar de produse software pe care  il vor transmite Ministerului

Comunicatiilor si Societatii Informationale.

In Anexa nr. 2  la Hotararea de Guvern sunt prevazute atat cantitatile,cat si institutiile publice beneficiare.

Organizarea procedurilor de atribuire

Ministerul Comunicatiilor si Societatii  Informationale este mandatat, innumele Guvernului Romaniei, sa desfasoare procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare, dupa caz, sa incheie acordul-cadru  si contractele subsecvente. Procedurile de atribuire se vor desfasura cu respectarea dispozitiilor O.U.G.  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Ulterior incheierii acordului-cadru, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va semna in numele Guvernului Romaniei un contract prin care va achizitiona dreptul de utilizare a produselor software.

Anterior semnarii contractului,  institutiile publice beneficiare vor confirma cantitatea de produse software solicitata, comanda urmand a se face pe baza centralizarii acestor rezultate.

Incheierea contractelor subsecvente

Fiecare institutie publica beneficiara va transmite o solicitare Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in vederea incheierii contractelor subsecvente. Solicitarea va cuprinde numarul si tipul produselor software cu privire la care urmeaza sa se exercite dreptul de utilizare.

Ministerul Comunicatiilor  si Societatii Informationale va declansa procedura de  incheiere a unui contract subsecvent, in functie de existenta sumelor in buget.

Ulterior incheierii contractului, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va transmite o informare institutiei publice beneficiare.

Infomarea va cuprinde data incheierii, obiectul si durata contractului si va fi insotita de  contractul de comodat ce se va  incheia intre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si institutia publica beneficiarasi prin care se va transmite institutiei publice dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software solicitate  si kiturile de instalare corespunzatoare.

Totodata,  institutiile publice beneficiare vor fi responsabile de instalarea produselor software  intr-un numar corespunzator necesarului comunicat Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article