In M.Of. nr. 212 din data de 16 martie 2020 a fost publicat Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (Decretul nr. 195/2020).

Prin Decretul nr. 195/2020 se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, fiind stabilite masuri de prima urgenta atat cu aplicabilitate directa si imediata, cat si masuri cu aplicabilitate graduala, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice.

Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa si imediata vizeaza inclusiv domeniul economic, domeniul muncii si protectiei sociale si domeniul justitiei, care au deopotriva impact asupra activitatii societatilor din Romania.

Masuri de sustinere a operatorilor economici

Se precizeaza ca Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19, fara alte detalieri suplimentare in acest sens.

Totodata, operatorii economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 pot obtine, la cerere, certificate de situatie de urgenta de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in baza documentelor justificative prezentate in acest sens.

In plus, se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.

Activitatea oficiilor registrelor comertului

Activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale continua atat in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in registrul comertului, cat si in ceea ce priveste inmatricularea/inregistrarea in registrul comertului a profesionistilor care au aceasta obligatie.

Activitatea de inregistrare se va efectua prin mijloace electronice, astfel:

  • cererea de inregistrare si documentele anexate la aceasta vor fi transmise in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa; si
  • copiile de pe inregistrarile efectuate si de pe actele prezentate de solicitanti, informatiile despre datele inregistrate si certificatele constatatoare se elibereaza pe cale electronica.

Activitatea de asistenta din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si activitatea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se vor realiza prin mijloace electronice.

Masuri de sprijinire a angajatorilor si angajatilor

Guvernul poate sprijini angajatorii si angajatii afectati de efectele crizei COVID-19, prin derogari de la prevederile legale in vigoare.

Masurile de protectie sociala pentru angajati si familiile acestora din sectoarele economice a caror activitate este afectata sau oprita total sau partial prin decizii ale autoritatilor publice, pe perioada starii de urgenta, vor fi stabilite prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

Decontarea concediilor medicale

Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina pentru COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Pastrarea stimulentului de insertie

In situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie, prin exceptie de la prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Potrivit acestor prevederi, dreptul la stimulent inceta cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nici nu se afla in concediul pentru cresterea copilului.

Acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor

Angajatii sistemului national de aparare, angajatii din penitenciare, personalul din unitatile sanitare publice si alte categorii stabilite prin ordin al ministrului competent nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

In schimb, acest personal are dreptul la o majorare a salariului in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate de Legea nr. 19/2020.

Munca la domiciliu/telemunca

Nu mai este necesara incheierea unui act aditional la contractul de munca in vederea desfasurarii muncii la domiciliu sau prin telemunca pe durata starii de urgenta.

Astfel, institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, precum si societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului.

Suspendarea efectuarii controalelor la angajatori

O alta masura adoptata pe durata starii de urgenta consta in suspendarea efectuarii controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca. Se pot efectua in continuare controalele dispuse de ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.

Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective

Pe perioada starii de urgenta se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective.

Depunerea electronica a cererilor pentru prestatii sociale

Este reglementata posibilitatea depunerii cererilor pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale inclusiv pe cale electronica.

Prelungirea valabilitatii certificatelor de acreditare si a licentelor

Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Activitatea autoritatilor administratiei publice

Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua masuri pentru organizarea activitatii pe durata starii de urgenta astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Totodata, autoritatile si institutiile publice vor stabili masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.

Liberul acces la informatiile de interes public si petitiile

Pe perioada starii de urgenta, termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public (i.e. 10 zile sau 30 de zile), precum si a petitiilor (i.e. 30 de zile) se dubleaza.

Plafonarea contributiei clawback

Valoarea procentului aferent contributiei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafoneaza la valoarea trimestrului IV al anului 2019.

Sistemul energetic national si serviciile de utilitate publica

Se vor dispune masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

Totodata, pe perioada starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Eliminarea stirilor false cu privire la evolutia COVID-19

Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.

Daca eliminarea la sursa a continutului nu este fezabila, furnizorii sunt obligati sa blocheze imediat accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.

In aceleasi conditii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia totodata de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si care este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre furnizori care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.

Textul integral al Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 este disponibil aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/2020/03/decretul-presedintelui-romaniei-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei/

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article