In M.Of. nr. 99 din data de 8 februarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Amendamentele operate prin Ordin sunt cuprinse in Anexa nr. 1, anexa ce contine Procedura de emitere, in format electronic, a Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (denumita in continuare „Adeverinta”) si a Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social (denumit in continuare „Certificatul”).

Procedura reglementeaza aspecte precum:

  • subiectele de drept vizate;
  • atributiile oficiului registrului comertului;
  • competenta si atributiile organului fiscal;
  • termenul de emitere a documentelor.

Subiectele de drept vizate

Procedura se va aplica persoanelor care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990privind societatile comerciale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze la organul fiscal competent documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina Certificatul.

Atributiile oficiului registrului comertului

Inregistrarea documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se efectueaza la solicitarea oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti.

In acest scop, oficiul registrului comertului transmite in format electronic Cererea de inregistrare a documentului si de eliberare a Certificatului, completata de persoana solicitanta  si insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta (e.g. titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta).

Oficiul registrului comertului va transmite organului fiscal competent documentele in format .pdf, prin posta electronica, pe adresa de e-mail dedicata.

Competenta si atributiile organului fiscal

Organul fiscal competent este administratia finantelor publice municipala, oraseneasca, comunala sau a sectoarelor municipiului Bucuresti, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carei raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social.

Evidenta documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social va fi organizata de organul fiscal in cadrul Registrului de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.

Registrul va cuprinde urmatoarele informatii:

  • adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social (strada, numar, bloc, apartament, localitate, judet/sector);
  • datele de identificare a titularului dreptului de folosinta (nume si prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal si cod de identificare fiscala);
  • documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (tipul documentului, numar si data);
  • perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data de inceput, data de final).

Dupa verificarea datelor inscrise in cererea transmisa prin posta electronica de catre oficiul registrului comertului cu cele din actele doveditoare, organul fiscal preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.

Organul fiscal emite Adeverinta si Certificatul in format .pdf si le transmite prin posta electronica oficiului registrului comertului de la care a fost primita solicitarea.

Termenul de emitere a documentelor

Pentru cererile, insotite de documentatia completa, primite de organul fiscal competent in prima jumatate a programului de lucru, Adeverinta si Certificatul se transmit oficiului registrului comertului in aceeasi zi.

Pentru cererile primite in a doua jumatate a programului de lucru, Adeverinta si Certificatul se transmit oficiului registrului comertului cel tarziu in prima jumatate a programului de lucru din ziua imediat urmatoare.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article