In M.Of.  nr.  593 din  data de  20 august 2010 a fost  publicat Ordinulministrului finantelor publice  nr.  2160/2010  pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar  incheiate  in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare.

Plangerea prealabila

Impotriva procesului-verbal de control financiar se  poate formula plangere prealabila in  termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.

Plangerea prealabila:

  • se formuleaza in scris;
  • reprezinta calea administrativa de atac;
  • nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat.

In dovedirea plangerii  pot fi depuse si  acte care nu au fost avute  in vedere de organul de control financiar.

Competenta solutionarii plangerii

Plangerea prealabila se depune la directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat.

Plangerea se solutioneaza de un  colectiv special constituit,  format din specialisti care nu au participat la intocmirea procesului-verbal de control financiar atacat, desemnati prin act administrativ al directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene  si a municipiului Bucuresti/directorului general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/Directiei generale de control financiar, dupa caz. In cazul  in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

Introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat. Contestatorul are insa dreptul de a cere suspendarea executarii actului atacat,  in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile  si completarile ulterioare.

Dispozitii finale

Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii. Ordinul cuprinde de asemenea dispozitii referitoare la cererea de renuntare la plangerea prealabila si procedura de solutionare a acesteia de catre colectivul special constituit.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article