In M.Of.  nr.  593 din  data de  20 august 2010 a fost  publicat Ordinulministrului finantelor publice  nr.  2160/2010  pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar  incheiate  in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare.

Plangerea prealabila

Impotriva procesului-verbal de control financiar se  poate formula plangere prealabila in  termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.

Plangerea prealabila:

  • se formuleaza in scris;
  • reprezinta calea administrativa de atac;
  • nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat.

In dovedirea plangerii  pot fi depuse si  acte care nu au fost avute  in vedere de organul de control financiar.

Competenta solutionarii plangerii

Plangerea prealabila se depune la directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat.

Plangerea se solutioneaza de un  colectiv special constituit,  format din specialisti care nu au participat la intocmirea procesului-verbal de control financiar atacat, desemnati prin act administrativ al directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene  si a municipiului Bucuresti/directorului general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/Directiei generale de control financiar, dupa caz. In cazul  in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

Introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat. Contestatorul are insa dreptul de a cere suspendarea executarii actului atacat,  in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile  si completarile ulterioare.

Dispozitii finale

Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii. Ordinul cuprinde de asemenea dispozitii referitoare la cererea de renuntare la plangerea prealabila si procedura de solutionare a acesteia de catre colectivul special constituit.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article