In M.Of. nr. 391 din data de 14 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 180/2010 privind abrogarea Ordinului nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media.

Ordinul  abrogat  cuprindea informatii cu privire la  structura, continutul si modul de utilizare ale modelelor specifice de invitatii de participare la procedura prin “cerere de oferte”, referatului de oportunitate, raportului de evaluare a impactului, dosarului achizitiei publice si ale contractului de servicii de publicitate media.

De asemenea,  prin  Ordinul nr. 183/2006 autoritatile contractante  erau obligate  sa utilizeze anumite criterii de calificare si selectie a operatorilor economici, in functie de natura mijlocului de comunicare (publicatii, presa audio-TV sau internet).

Mai mult, actul normativ abrogat stabilea algoritmul de calcul aplicat in cazul aplicarii criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Nu in ultimul rand, Ordinul nr. 183/2006 reglementa termenul pana la care autoritatile contractante erau obligate sa faca public anuntul privind aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate media, care era de cel putin 3 zile inainte de inceperea negocierilor.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article