In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319/43 din data de 2 decembrie 2011 a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 1.251/2011 al Comisiei Europene din data de 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice.

Regulamentul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Fiind direct aplicabil in Romania, Regulamentul modifica pragurile valorice stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu privire la:

  • transmiterea spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare „J.O.U.E.”) a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire;
  • aplicarea legislatiei achizitiilor publice contractelor finantate/subventionate cu peste 50% de catre o autoritate contractanta.

Pragurile pentru publicarea anunturilor in J.O.U.E.

A. Anunturile de intentie

Pragul de 750.000 euro stabilit prin art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anunturilor de intentie referitoare la contractele/acordurile-cadru de furnizare si de servicii nu se modifica. In schimb, pragul prevazut de acelasi articol pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari creste de la 4.845.000 euro la 5.000.000 euro.

B. Anunturile de participare si de atribuire.

Pragurile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire, reglementate prin art. 55 alin. (2) si art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

  • pragul de 125.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor nesectoriale de furnizare sau de servicii creste la 130.000 euro;
  • pragul de 387.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor sectoriale de furnizare sau servicii creste la 400.000 euro;
  • pragul de 4.845.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor de lucrari creste la 5.000.000 euro.

Prin urmare, publicarea in J.O.U.E. a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire este obligatorie pentru:

  • contractul/acordul-cadru nesectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 130.000 euro;
  • contractul/acordul-cadru sectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro;
  • contractul/acordul-cadru de lucrari cu o valoare estimata egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Termenele de formulare a contestatiilor sau a actiunilor la instantele judecatoresti, de 10 zile, respectiv de 5 zile, se vor raporta la noile valori estimate ale contractelor/acordurilor-cadru.

C. Contractele de concesiune de lucrari.

Pragul de 4.845.000 euro, prevazut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea in J.O.U.E. a anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice, a crescut, de asemenea, la 5.000.000 euro.
In mod similar, pragul de 4.845.000  euro impus prin art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari de catre concesionarii de lucrari publice care nu au calitatea de autoritate contractanta, a crescut la 5.000.000  euro.

Contractele finantate/subventionate cu peste 50% de autoritatile contractante

Prin noile reglementari s-au modificat si pragurile stabilite prin art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea legislatiei achizitiilor publice in cazul contractelor atribuite de catre entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. Aceste praguri au crescut, dupa cum urmeaza:

  • pentru contractele de lucrari, de la 4.845.000 euro la 5.000.000 euro;
  • pentru contractele de servicii, de la 193.000 euro la 200.000 euro.

Pragurile exprimate in moneda nationala

Potrivit Comunicarii Comisiei din data de 3 decembrie 2011, valorile corespunzatoare pragurilor din Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE sunt exprimate in moneda nationala, astfel:

Prag in EUR Prag in RON
130.000 EUR 548.002 RON
200.000 EUR 843.080 RON
400.000 EUR 1.686.160 RON
5.000.000 EUR 21.077.000 RON

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article