In M.Of. nr. 923 din data de 29 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii (denumita in continuare „O.U.G. nr. 114/2011”).

Actul normativ va intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2012.

O.U.G. nr. 114/2011 transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L216 din 20 august 2009.

O.U.G. nr. 114/2011 cuprinde prevederi speciale in materie, indeosebi cu privire la:

 • domeniul de aplicare;
 • contractele mixte;
 • protectia informatiilor clasificate;
 • regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii;
 • regulile privind documentatia de atribuire;
 • subcontractarea;
 • securitatea informatiei;
 • securitatea aprovizionarii;
 • procedurile de atribuire;
 • procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • modalitatile speciale de atribuire a contractului;
 • situatia personala a candidatului sau a ofertantului;
 • capacitatea tehnica si/sau profesionala;
 • caile de atac;
 • dispozitii tranzitorii si finale;
 • contraventii si sanctiuni;
 • anexele.

Domeniul de aplicare

O.U.G. nr. 114/2011 se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, inclusiv a contractelor sectoriale, si a acordurilor-cadru atribuite in domeniile apararii si securitatii care au ca obiect:

 • furnizarea de produse militare sau produse sensibile inclusiv orice fel de piese de schimb, componente si/sau subansambluri ale acestora ori lucrari, produse si servicii legate in mod direct de acestea, pentru oricare stadiu sau pentru totalitatea stadiilor din ciclul de viata al acestora;
 • lucrari si servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrari si servicii cu caracter sensibil.

In domeniul specific al securitatii nonmilitare, O.U.G. nr. 114/2011 se aplica achizitiilor care au caracteristici similare cu cele ale achizitiilor din domeniul apararii si care prezinta un caracter la fel de sensibil. Aceste conditii pot fi indeplinite in special in domeniile in care fortele militare si cele nonmilitare indeplinesc aceleasi misiuni si/sau in cazul in care obiectivul achizitiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene si/sau a statului roman in interiorul ori in afara granitelor acestuia impotriva unor amenintari grave provenite de la entitati nonmilitare si/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protectia frontierelor, activitati de politie si misiuni de gestionare a crizelor, protectia infrastructurilor critice in sectoare de utilitate publica, cum ar fi cel de transport sau de energie.

Cu toate acestea, sunt excluse din domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 114/2011 contractele reglementate de:

 • norme procedurale specifice in temeiul unui acord sau al unei intelegeri internationale, incheiate intre unul sau mai multe state membre si una sau mai multe tari terte;
 • norme procedurale specifice in temeiul unui acord international incheiat sau al unei intelegeri internationale incheiate referitoare la stationarea trupelor si privind angajamentele unui stat membru sau ale unei tari terte;
 • normele procedurale specifice ale unei organizatii internationale care efectueaza achizitii in propriile scopuri sau contractelor care trebuie acordate in conformitate cu normele respective.

Totodata, sunt exceptate:

 • contractele pentru care aplicarea O.U.G. nr. 114/2011 ar obliga statul roman sa ofere informatii a caror divulgare este considerata ca fiind contrara intereselor sale fundamentale de securitate;
 • contractele destinate activitatilor specifice serviciilor de informatii;
 • contractele atribuite in cadrul unui program de cooperare bazat pe cercetare si dezvoltare la care participa doar state membre si sunt desfasurate in comun de cel putin doua state membre si au drept obiectiv elaborarea unui produs nou si, daca este cazul, a fazelor ulterioare pentru intreaga durata sau a anumitor parti ale ciclului de viata al acestui produs; la incheierea unui astfel de program de cooperare in domeniul lor de activitate, autoritatile contractante au obligatia de a informa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare „A.N.R.M.A.P.”) asupra ponderii cheltuielilor legate de cercetare si dezvoltare din costul total al programului de cooperare, acordului de repartizare a costurilor, precum si asupra ponderii achizitiilor pe stat membru, dupa caz; A.N.R.M.A.P. are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite in acest sens;
 • contractele atribuite intr-o tara terta, inclusiv in scopuri civile, pe durata participarii fortelor in afara teritoriului Uniunii Europene, in cazul in care necesitatile operationale impun incheierea acestor contracte cu operatori economici situati in zona de operatiuni;
 • contractele care au ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
 • contractele atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la: furnizarea de produse militare sau produse sensibile; lucrari si servicii in legatura directa cu astfel de produse; sau lucrari si servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrari si servicii cu caracter sensibil;
 • serviciile de arbitraj si de conciliere;
 • serviciile financiare, cu exceptia serviciilor de asigurari;
 • contractele de munca;
 • serviciile de cercetare si de dezvoltare, altele decat cele ale caror beneficii revin exclusiv autoritatii contractante pentru uz propriu in cadrul propriilor activitati, cu conditia ca serviciul prestat sa fie integral remunerat de catre autoritatea contractanta.

Contractele mixte

In situatia in care un contract are drept obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii si intra atat sub incidenta O.U.G. nr. 114/2011 cat si, partial, sub incidenta O.U.G. nr. 34/2006, in cazul in care atribuirea este justificata din motive obiective, aceasta va fi guvernata de legislatia speciala.

In ipoteza in care contractul care are drept obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii intra partial sub incidenta O.U.G. nr. 114/2011, cealalta parte a contractului neintrand sub incidenta acesteia sau a O.U.G. nr. 34/2006, atunci atribuirea nu va intra in domeniul de aplicare a O.U.G. nr. 114/2011, cu conditia ca aceasta atribuire sa fie justificata din motive obiective.

Decizia de a atribui un contract in situatiile de mai sus nu poate fi luata in scopul evitarii aplicarii O.U.G. nr. 114/2011 sau a O.U.G. nr. 34/2006.

Protectia informatiilor clasificate

Actul normativ ofera posibilitatea autoritatilor contractante de a impune operatorilor economici cerinte care vizeaza protejarea informatiilor clasificate pe care acestea le comunica pe parcursul procedurii de atribuire si pe perioada derularii contractului, precum si posibilitatea de a se asigura ca si subcontractantii respecta aceste cerinte.

Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii

In privinta contractelor de prestare de servicii, O.U.G. nr. 114/2011 distinge intre contractele care au ca obiect servicii ce sunt descrise in Anexa nr. 1 si servicii cuprinse in Anexa nr. 2.

Serviciile din Anexa nr. 1 vizeaza: servicii de intretinere si reparatii; servicii conexe ajutorului militar extern; servicii de aparare, servicii militare de aparare si servicii civile de aparare; servicii de securitate si investigatie; servicii de transport pe uscat; servicii de transport aerian: transport de calatori si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta; transport de corespondenta pe uscat sau aerian; servicii de transport feroviar; servicii de transport pe apa; servicii de transport de sprijin si auxiliare; servicii de telecomunicatii; serviciile financiare: servicii de asigurari; servicii informatice si servicii conexe; servicii de cercetare si de dezvoltare si teste de evaluare; servicii de contabilitate, de audit si de tinere a registrelor contabile; servicii de consultanta de management si servicii conexe; servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; planificare urbana si servicii de inginerie peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de incercari si analize tehnice; servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor; servicii de salubrizare si de ridicare a deseurilor menajere: servicii de igienizare si servicii similare; servicii de instruire si simulare in domeniile apararii si securitatii.

Serviciile din Anexa nr. 2 includ: servicii hoteliere si de restaurant; servicii de transport de sprijin si auxiliare; servicii juridice; servicii de recrutare si de plasare a fortei de munca; servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala; alte servicii.

Contractele ce au ca obiect servicii din prima categorie se atribuie prin aplicarea uneia dintre urmatoarele proceduri de atribuire: licitatie restransa, dialog competitiv, negociere sau cerere de oferte.

In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din cea de-a doua categorie, obligatia de a aplica O.U.G. nr. 114/2011 se impune doar pentru contracte a caror valoare este mai mare sau egala decat echivalentul in lei a 400.000 euro si se limiteaza la anumite prevederi – art. 31 referitor la caietul de sarcini si art. 135 referitor la anuntul de atribuire – si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor nediscriminarii si tratamentulului egal.

In cazul in care contractul are ca obiect, alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. 1 si prestarea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. 2, se aplica una dintre procedurile de atribuire prevazute de O.U.G. nr. 114/2011 doar daca valoarea estimata a serviciilor incluse in Anexa nr. 1 este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor incluse in Anexa nr. 2.

Regulile privind documentatia de atribuire

Suplimentar fata de regulile privind documentatia de atribuire cuprinse in O.U.G. nr. 34/2006, O.U.G. nr. 114/2011 contine prevederi speciale referitoare la asigurarea securitatii informatiilor clasificate si securitatea aprovizionarii.

Mai mult decat atat, in cazul in care, in cadrul procedurii de atribuire sau la executarea unui contract, sunt gestionate sau accesate informatii clasificate, autoritatea contractanta este obligata sa impuna prin documentatia de atribuire ca respectivul candidat/ofertant/contractant/subcontractant si personalul implicat al acestuia sa fie autorizati in acest sens, potrivit legislatiei nationale aplicabile.

Subcontractarea

Ofertantul castigator este liber sa-si selecteze subcontractantii, neexistand posibilitatea sa i se solicite sa discrimineze posibilii subcontractanti pe criteriul nationalitatii.

Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului sa indice:

 • in oferta sa, partea din contract pe care ar putea intentiona sa o subcontracteze unor terti, subcontractantii propusi, precum si obiectul subcontractelor pentru care acestia din urma sunt propusi; si/sau
 • orice modificare produsa la nivelul subcontractantilor pe durata executarii contractului.

Totodata, autoritatea contractanta poate solicita ofertantului selectat sa subcontracteze unor terti o parte din contract. Autoritatea contractanta care impune acest tip de subcontractare exprima acest procent minim sub forma unui interval de valori, care contine un procent minim si unul maxim. Procentul maxim nu poate depasi 30% din valoarea contractului.

Ofertantii pot propune subcontractarea unei parti din valoarea totala care depaseste limita maxima a intervalului prevazut de autoritatea contractanta.

Atunci cand o autoritate contractanta decide sa respinga, pe durata executarii contractului, subcontractantii selectati de un ofertant in faza procedurii de atribuire a contractului principal, la baza acestui refuz nu pot sta decat criteriile aplicate pentru selectarea ofertantilor pentru contractul principal. Intr-o atare ipoteza, autoritatea contractanta trebuie sa prezinte ofertantului o justificare scrisa prin care sa expuna motivele pentru care considera ca subcontractantul in cauza nu indeplineste criteriile.

Autoritatea contractanta poate obliga ofertantul desemnat castigator care nu este autoritate contractanta sa aplice anumite reguli tuturor sau anumitor subcontracte pe care acesta intentioneaza sa le atribuie unor terti, astfel:

 • ofertantul va actiona conform principiului transparentei si ii va trata pe toti potentialii subcontractanti in mod egal si fara discriminare;
 • daca valoarea estimata a subcontractului nu este inferioara pragurilor stabilite prin art. 103, respectiv echivalentul in lei al 400.000 de euro pentru contractul de furnizare si de servicii si echivalentul in lei al 5.000.000 de euro pentru contractul de lucrari, ofertantul isi va face cunoscuta intentia de atribuire a subcontractului prin intermediul unui anunt; anunturile privind subcontractele se publica in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2011;
 • ofertantul desemnat castigator are posibilitatea sa atribuie subcontracte si pe baza unui acord-cadru; durata unui acord-cadru nu poate depasi 7 ani, decat in cazuri exceptionale determinate de luarea in considerare a duratei de viata preconizate a oricaruia dintre articolele, instalatiile sau sistemele livrate si dificultatile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza;
 • pentru atribuirea contractelor care au o valoare estimata fara TVA sub pragurile antementionate, ofertantii desemnati castigatori vor aplica principiile din tratat privind transparenta si concurenta;
 • in anuntul de subcontractare, ofertantul desemnat castigator va indica criteriile pentru selectia calitativa stabilite de autoritatea contractanta, precum si orice alt criteriu pe care il va aplica pentru selectia calitativa a subcontractantilor; in anuntul de subcontractare, ofertantul desemnat castigator va indica criteriile pentru selectia calitativa stabilite de autoritatea contractanta, precum si orice alt criteriu pe care il va aplica pentru selectia calitativa a subcontractantilor.

Ofertantul desemnat castigator nu mai este obligat sa subcontracteze conform celor mentionate mai sus daca dovedeste, in mod satisfacator pentru autoritatea contractanta, ca niciunul dintre subcontractantii care participa la competitie si nici ofertele lor propuse nu intrunesc criteriile indicate in anuntul de subcontractare, impiedicand astfel ofertantul desemnat castigator sa indeplineasca cerintele prevazute in contractul principal. In acest caz, modul de selectare a unor eventuali subcontractanti ramane la alegerea ofertantului desemnat castigator.

In cazul in care ofertantii desemnati castigatori sunt autoritati contractante, acestia vor aplica prin analogie regulile cuprinse in O.U.G. nr. 114/2011 pentru atribuirea contractelor principale.

Securitatea informatiei                 

In cazul in care participarea la procedura de atribuire sau executare a unui contract de achizitii publice/acord-cadru implica accesul sau gestionarea de informatii clasificate, autoritatea contractanta este obligata sa impuna in anuntul/invitatia de participare si in documentatia de atribuire ca ofertantul/candidatul/contractantul/subcontractantul sa detina autorizatii in acest sens, eliberate in conformitate cu legislatia nationala in domeniu sau recunoscute de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat – ORNISS, in baza tratatelor, acordurilor sau protocoalelor internationale la care Romania este parte.

Securitatea aprovizionarii

Cerintele referitoare la securitatea aprovizionarii trebuie precizate in anuntul/invitatia de participare si documentatia de atribuire aferente unui contract de achizitii publice/acord-cadru si se pot referi, printre altele, la:

 • o certificare sau documente care sa dovedeasca autoritatii contractante ca ofertantul va fi capabil sa isi indeplineasca obligatiile legate de exportul, de transferul si de tranzitul produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru, inclusiv orice document justificativ primit din partea statului membru sau a statelor membre implicat(e);
 • indicarea oricarei restrictii impuse autoritatii contractante cu privire la divulgarea, transferul sau utilizarea produselor si serviciilor sau a oricarui rezultat al produselor si serviciilor respective, care ar rezulta din regimurile de control al exporturilor sau de securitate;
 • certificate sau documente prin care sa se demonstreze ca organizarea si localizarea lantului de aprovizionare al ofertantului ii vor permite sa respecte cerintele autoritatii contractante privind securitatea aprovizionarii, cerinte mentionate in caietul de sarcini, precum si angajamentul de a asigura ca eventualele modificari care apar in lantul sau de aprovizionare pe durata executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru nu vor influenta respectarea acestor cerinte;
 • angajamentul ofertantului de a stabili si/sau mentine capacitatea necesara pentru a face fata unor cresteri ale necesitatilor, impusa de autoritatea contractanta, ca urmare a unei situatii de criza, in anumite conditii care urmeaza a fi convenite;
 • orice documente justificative primite de la autoritatile nationale ale ofertantului referitoare la satisfacerea unor cresteri ale necesitatilor autoritatii contractante, ca urmare a unei situatii de criza;
 • angajamentul ofertantului de a asigura intretinerea, modernizarea si adaptarea produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
 • angajamentul ofertantului  de a informa in timp util autoritatea contractanta in legatura cu orice schimbare aparuta in organizarea sa, lantul de aprovizionare sau in strategia sa industriala, care ar putea afecta obligatiile sale fata de respectiva autoritate;
 • angajamentul ofertantului  de a pune la dispozitia autoritatii contractante, in anumite conditii care urmeaza a fi convenite, toate mijloacele specifice necesare pentru producerea pieselor de schimb, a componentelor, a ansamblurilor, precum si a echipamentelor de testare speciale, inclusiv desenele tehnice, autorizatiile si instructiunile de utilizare, in cazul in care nu mai este in masura sa asigure aceste aprovizionari.

Cu toate acestea, ofertantului nu i se poate cere sa obtina un angajament al unui stat membru care ar aduce prejudicii libertatii statului membru respectiv de a aplica, in conformitate cu dreptul international sau dreptul Uniunii Europene aplicabil, propriile criterii nationale de acordare a licentelor de export, transfer sau tranzit in circumstantele care prevaleaza in momentul deciziei respective de acordare a licentei.

Procedurile de atribuire

O.U.G. nr. 114/2011 reglementeza urmatoarele proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica: licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea (atat cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, cat si fara publicarea prealabila a unui anunt de participare) si cererea de oferte.

Astfel, ca regula generala, autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.

In privinta aplicarii procedurii de cerere de oferte, sunt stabilite praguri maxime diferite fata de cele prevazute de O.U.G. nr. 34/2006, astfel:

 • pentru contractul de furnizare si pentru contractul de servicii, echivalentul in lei al 400.000 euro;
 • pentru contractul de lucrari, echivalentul in lei al 5.000.000 euro.

Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Urmatoarele cazuri de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare sunt prevazute suplimentar fata de cele din O.U.G. nr. 34/2006:

 • atunci cand, in urma aplicarii licitatiei restranse, negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, nu a fost prezentata nicio oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, datorita faptului ca acestea sunt complet irelevante in raport cu obiectul contractului; aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial; autoritatea contractanta are, in acest caz, si obligatia de a transmite o informare catre Comisia Europeana, daca aceasta informare este solicitata;
 • atunci cand, in urma aplicarii licitatiei restranse, negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme; aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial; autoritatea contractanta invita la negocieri numai si pe toti acei ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare si selectie in cadrul procedurii anterioare si care au depus oferte conform regulilor prevazute in documentatia de atribuire;
 • in cazul unei urgente care rezulta in urma aparitiei unei situatii de criza si care nu este compatibila cu perioadele de aplicare a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, precum si in cazul prevazut la art. 50 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 114/2011; autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; in cazuri de forta majora sau in cazuri temeinic motivate, autoritatea contractanta are dreptul de a emite un ordin de incepere a furnizarii/prestarii/executarii produselor/serviciilor/lucrarilor concomitent cu initierea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • pentru serviciile de cercetare si de dezvoltare, cu exceptia celor carora nu li se aplica O.U.G. nr. 114/2011;
 • in cazul contractelor legate de prestarea de servicii de transport aerian si maritim destinate fortelor armate sau fortelor de securitate mobilizate sau care urmeaza a fi mobilizate in afara granitelor, atunci cand autoritatea contractanta trebuie sa achizitioneze astfel de servicii de la operatorii economici care garanteaza validitatea ofertelor lor doar pentru perioade foarte scurte, astfel incat perioadele de aplicare a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte nu pot fi respectate.

Modalitatile speciale de atribuire a contractului

Potrivit O.U.G. nr. 114/2011, autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.

De asemenea, autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa depaseasca 7 ani, decat in cazuri exceptionale determinate de luarea in considerare a duratei de viata preconizate a oricaruia dintre articolele, instalatiile sau sistemele livrate si dificultatile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza.

Situatia personala a candidatului sau a ofertantului

Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti si pentru motive precum:  infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativa de a comite aceste actiuni; finantarea terorismului.

In categoria situatiilor in care autoritatea contractanta poate exclude un candidat/ofertant din procedura de atribuire, O.U.G. nr. 114/2011 include si ipoteza in care s-a stabilit pe baza oricaror mijloace de proba si/sau surselor de date protejate ca ofertantul/candidatul nu prezinta capacitatea necesara pentru a evita riscurile si amenintarile la adresa securitatii nationale.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Spre deosebire de O.U.G. nr. 34/2006, O.U.G. nr. 114/2011 prevede ca autoritatile contractante pot impune criterii de calificare precum:

 • o lista a principalelor livrari de produse efectuate/servicii prestate/lucrari executate in ultimii 5 ani;
 • informatii referitoare la normele interne in materie de proprietate intelectuala;
 • certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
 • mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru;
 • daca este cazul, informatii referitoare la utilajele, materialele, echipamentele tehnice, efectivele de personal si know-how-ul sau si/sau la sursele de aprovizionare – cu indicarea locatiei geografice, in cazul in care aceasta este situata in afara teritoriului Uniunii – pe care operatorul economic le are la dispozitie in vederea executarii contractului, pentru a face fata unor eventuale cresteri ale necesitatilor autoritatii contractante ca urmare a unei situatii de criza sau pentru a asigura intretinerea, modernizarea si adaptarea produselor care fac obiectul respectivului contract;
 • documente de autorizare sau acreditare in domeniul protectiei informatiilor clasificate, care sa certifice capacitatea de a prelucra, stoca si transmite informatii clasificate la nivelul de protectie impus, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila.

In cazul in care produsele care urmeaza sa fie furnizate sau serviciile care urmeaza sa fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla – direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati – capacitatile de productie ale furnizorului ori capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.

Caile de atac

Prevederile cap. IX  “Solutionarea contestatiilor” din O.U.G. nr. 34/2006 se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste contractele din domeniile apararii si securitatii, cu mentiunea ca fara a afecta aceste prevederi, in orice caz, un contract poate sa nu fie considerat ca lipsit de efecte daca consecintele acestui lucru ar periclita serios insasi existenta unui program de aparare sau de securitate mai larg, esential pentru interesele in materie de securitate nationala.

Contraventii si sanctiuni

Faptele prevazute drept contraventii si sanctiunile aferente acestora sunt similare celor reglementate prin O.U.G. nr. 34/2006, cu adaptarile corespunzatoare O.U.G. nr. 114/2011.

Dispozitii tranzitorii si finale

Contractelor in curs de executare si procedurilor in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 114/2011 le sunt aplicabile prevederile legale in vigoare la data initierii acestora.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 114/2011, A.N.R.M.A.P. va elabora norme de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre adoptare Guvernului.

Atribuirea contractelor reglementate de O.U.G. nr. 114/2011 se va efectua cu respectarea legislatiei in materia informatiilor clasificate.

In vederea atribuirii contractelor reglementate de O.U.G. nr. 114/2011, autoritatea contractanta are obligatia de a prevedea pentru compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice si atributii in acest sens, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui act normativ.

Anexele

Nu in ultimul rand, O.U.G. nr. 114/2011 cuprinde urmatoarele anexe:

 • Serviciile mentionate la art. 1 si 24 (Anexa nr. 1);
 • Serviciile mentionate la art. 1 si 25 (Anexa nr. 2);
 • Definitii privind anumite specificatii tehnice mentionate la art. 31 (Anexa nr. 3);
 • Informatii care trebuie incluse in anunturi (Anexa nr. 4);
 • Informatiile care trebuie sa figureze in anunturile de subcontractare mentionate la art. 46 (Anexa nr. 5).

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article