In M.Of. nr. 366 din data de 1 iunie 2009 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.  49/2009  privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

Actul normativ  referit transpune prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European  si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne.

Domeniul de aplicare

Ordonanta se aplica atat serviciilor furnizate de catre prestatorii stabiliti in Romania, cat  si serviciilor furnizate  in Romania de catre prestatori stabiliti  in alt stat membru. Prin prestator se intelege orice persoana fizica, cetatean al unui stat membru, sau orice persoana juridica stabilita intr-un stat membru, care ofera ori presteaza un serviciu.

Urmatoarele categorii de servicii nu intra in domeniul de aplicare a ordonantei:  serviciile financiare;  serviciile  si retelele de comunicatii electronice; serviciile in domeniul transportului; serviciile de angajare ale agentiilor de ocupare temporara a fortei de munca;  serviciile medicale; serviciile audiovizuale; activitatile de jocuri de noroc care  presupun pariuri cu o miza cu valoare pecuniara; activitatile asociate exercitarii autoritatii publice; serviciile sociale privind locuintele sociale; serviciile privind  ingrijirea copiilor; serviciile de securitate privata; serviciile prestate de notari si executori judecatoresti.

Punctul de contact unic electronic

Se  va infiinta  Punctul de contact unic electronic (denumit in continuare“PCU electronic”) prin care se va asigura accesul direct al prestatorilor la urmatoarele informatii:

 •  cerintele impuse prestatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei;
 •  coordonatele autoritatilor competente, necesare  in vederea contactarii acestora;
 •  mijloacele  si conditiile de acces la registrele publice cu privire la prestatori si servicii;
 •  caile de atac disponibile  in cazul unui litigiu  intre autoritatile competente  si prestator sau beneficiar,  intre un prestator  si un beneficiar ori intre prestatori;
 •  datele de contact ale asociatiilor si organizatiilor de la care prestatorii sau beneficiarii pot obtine asistenta practica.

Prin intermediul PCU electronic se poate asigura prestatorilor, la cerere, asistenta din partea autoritatilor competente. Autoritatile competente au obligatia de a raspunde  in termen de maximum 5 zile lucratoare de lainregistrarea cererii de informatii sau asistenta.

PCU electronic va deveni functional pana la data de 28 noiembrie 2009.

Libertatea de a presta servicii

Prestarea unui serviciu pe teritoriul Romaniei poate fi conditionata de indeplinirea unor cerinte, doar daca acestea respecta in mod  cumulativ urmatoarele principii:

 •  principiul nediscriminarii;
 •  principiul necesitatii;
 •  principiul proportionalitatii.

Autorizatii

Impunerea unui regim de autorizare pentru prestarea unei activitati de servicii este permisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 •  existenta regimului de autorizare este justificata de un motiv imperativ de interes general;
 •  obiectivul urmarit nu poate fi atins printr-o masura mai putin restrictiva;
 •  regimul de autorizare este nediscriminatoriu.

De regula, autorizatia se acorda prestatorului pe o durata nelimitata, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.

Cererea solicitantului pentru obtinerea autorizatiei va  fi solutionata de catre autoritatea  competenta in cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Autorizatia se considera acordata in situatia  in care autoritatile competente nu au raspuns in termenele mentionate mai sus.

Drepturile beneficiarilor de servicii

Beneficiarii de servicii au dreptul de a utiliza servicii oferite de prestatori stabiliti intr-un alt stat membru, fara ca aceasta utilizare sa poate fi restrictionata prin impunerea anumitor cerinte (spre ex.  obligatia de a face o declaratie catre autoritatile competente daca doresc sa apeleze la serviciile unor prestatori stabiliti in alt stat membru).

Calitatea serviciilor

Autoritatile competente romane nu pot solicita o asigurare de raspundere profesionala sau o garantie  in cazul  in care prestatorul care se stabileste  in Romania este deja acoperit de o garantie echivalentaintr-un alt stat membru in care prestatorul este deja stabilit. In cazul in care echivalenta este doar partiala, autoritatile competente pot solicita o garantie suplimentara pentru a acoperi acele aspecte care nu sunt deja acoperite.

Prestatorii au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor  cel putin urmatoarele informatii:

 •  numele/denumirea prestatorului, forma de organizare, adresa, precum si date care sa permita contactarea acestuia;
 •  numele registrului si numarul de inregistrare al prestatorului, in cazul in care prestatorul este inmatriculat intr-un registru;
 •  datele autoritatii competente care a eliberat autorizatia, in cazul  in care activitatea este supusa unui regim de autorizare;
 •  numarul de identificare in scopuri de TVA, in cazul in care prestatorul exercita o activitate care este supusa TVA;
 •  ordinul profesional sau organismul similar la care prestatorul este inscris, titlul profesional si statul membru in care a fost acordat acest titlu, in cazul profesiilor reglementate;
 •  conditiile  si clauzele generale de prestare a serviciului, daca exista, utilizate de catre prestator;
 •  clauze contractuale cu privire la legea aplicabila contractului si/sau la instanta competenta daca sunt folosite de catre prestator;
 •  existenta unei garantii postvanzare care nu este impusa prin lege;
 •  pretul serviciului, in cazul in care acesta este stabilit, in prealabil, de catre prestator, pentru un anumit tip de serviciu;
 •  principalele caracteristici ale serviciilor,  in cazul  in care acestea nu rezulta din context;
 •  asigurarea de raspundere civila profesionala sau garantiile profesionale, daca exista,  si,  in special, datele de contact ale asiguratorului sau ale garantului, precum  si teritoriul pe care este valabila.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article