Legal notice

Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate de catre VASS Lawyers.

Cine suntem?

Cabinet de Avocat VASS Iulia – Erzsebet (VASS Lawyers) este organizat si functioneaza in baza Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat prin Decizia nr. 2175/25.11.2008 emisa de Consiliul Baroului Bucuresti, cu sediul in str. Alexandru Deparateanu nr. 10, sector 1, Bucuresti, Romania, cod de inregistrare fiscala 21733403, e-mail: office@vasslawyers.eu, telefon: +4021.222.0977, +4021.222.0971., fax: +4021.222.0983.

Ce date prelucram?

VASS Lawyers prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal, astfel cum acestea sunt furnizate de persoanele vizate si/sau sunt rezonabil necesare pentru efectuarea operatiunilor de prelucrare pentru scopurile mentionate in prezenta Politica:

 • date de identificare (e.g. nume si prenume, adresa de domiciliu, data nasterii);
 • date de contact (e.g. adresa de e-mail, adresa de corespondenta, nr. de telefon);
 • date privind profesia, locul de munca;
 • date privind studiile si experienta profesionala, precum si orice alte date comunicate in cadrul CV-ului, precum si, ulterior, in vederea incheierii unui contract cu VASS Lawyers;
 • daca este cazul, categorii speciale de date, precum: date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date privind sanatatea;
 • orice alte informatii care pot identifica persoana fizica prin raportare la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • informatii colectate la utilizarea website-ului www.vasslawyers.eu, precum ora si data accesarii website-ului si adresa de IP.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi furnizate inclusiv de catre (potentialul) client/partener de afaceri in cadrul caruia persoana vizata isi desfasoara activitatea si/sau reprezentantul si/sau persoana de contact din cadrul acestuia. VASS Lawyers, in calitate de operator, este exceptata de la obligatia de a informa persoanele vizate, ale caror date cu caracter personal nu au fost obtinute de la acestea, ci de la client, atunci cand datele cu caracter personal trebuie sa ramana confidentiale in temeiul unei obligatii statutare de secret profesional, astfel cum este aceasta reglementata de art. 11 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Care sunt persoanele vizate?

VASS Lawyers prelucreaza datele cu caracter personal cu privire la urmatoarele categorii de persoane vizate:

 • candidatii care aplica pentru o pozitie in cadrul VASS Lawyers;
 • persoanele fizice abonate la news alert;
 • persoanele fizice care transmit o solicitare prin formularul de contact;
 • clientii sau potentialii clienti VASS Lawyers persoane fizice;
 • reprezentantii legali si/sau persoanele de contact din cadrul clientilor sau potentialilor clienti VASS Lawyers persoane juridice;
 • partile adverse ale clientilor si/sau potentialilor clienti sau alte terte persoane;
 • partenerii de afaceri sau potentialii parteneri de afaceri ai VASS Lawyers persoane fizice;
 • reprezentantii legali si/sau persoanele de contact din cadrul partenerilor de afaceri sau potentialilor parteneri de afaceri ai VASS Lawyers persoane juridice;
 • vizitatorii website-ului www.vasslawyers.eu.

Care sunt operatiunile de prelucrare?

VASS Lawyers efectueaza urmatoarele operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, stergere, precum si orice alte operatiuni in masura in care sunt necesare pentru incheierea unui contract, executarea unui contract si/sau indeplinirea unor obligatii legale.

Care este scopul prelucrarii?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de VASS Lawyers pentru unul dintre urmatoarele scopuri, dupa caz:

 • formularea unui raspuns fata de solicitarile transmise prin formularul de contact disponibil pe website-ul www.vasslawyers.eu;
 • recrutare, precum si, ulterior, daca va fi cazul, incheierea unui contract cu VASS Lawyers, fie ca aplicatia este transmisa prin formularul de recrutare disponibil pe website, fie direct prin e-mail;
 • transmiterea de  news alerturi (e.g.informari legislative in domeniul/domeniile de interes selectate de persoana vizata in formularul de abonare pentru news alert, felicitari, alte informari in legatura cu prestarea serviciilor juridice);
  • incheierea unui contract intre VASS Lawyers si persoana vizata sau societatea in cadrul careia aceasta isi desfasoara activitatea;
  • executarea contractului incheiat intre VASS Lawyers si persoana vizata sau societatea in cadrul careia aceasta isi desfasoara activitatea („Contractul”), inclusiv: prestarea serviciilor juridice in baza Contractului; asigurarea gestionarii corespunzatoare a Contractului; facturarea serviciilor juridice si intocmirea anexelor la facturi prin intermediul programului software de facturare; gestionarea dosarelor de instanta prin intermediul programului software; orice comunicari/notificari pe parcursul executarii Contractului; recuperarea debitelor; orice alte operatiuni rezonabil necesare in vederea prestarii serviciilor juridice; si/sau
  • indeplinirea obligatiilor legale ce incumba VASS Lawyers (e.g. inclusiv obligatiile ce incumba avocatului in baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului; obligatia avocatului de a inregistra operatiunile in Registrul electronic al actelor intocmite de avocati; obligatiile de arhivare);
  • determinarea modului de utilizare de catre vizitatori a website-ului www.vasslawyers.eu.

Furnizarea datelor cu caracter personal necesare in scopurile prevazute mai sus poate fi obligatorie. Refuzul de a ne furniza astfel de date poate determina imposibilitatea VASS Lawyers de a incheia un contract cu persoana vizata sau societatea in cadrul careia aceasta isi desfasoara activitatea, executarea in mod corespunzator a Contractului si/sau indeplinirea obligatiilor legale ce incumba VASS Lawyers.

Care este temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre VASS Lawyers, in baza unuia dintre urmatoarele temeiuri:

 • consimtamantul dvs. in acest sens exprimat prin completarea formularului de contact sau abonarea la news alert (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor („RGPD”));
 • executarea Contractului sau incheierea unui contract intre VASS Lawyers si persoana vizata (art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD);
 • indeplinirea obligatiilor legale care ii revin VASS Lawyers (art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD);
 • indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public, atunci cand prestarea serviciilor juridice implica o asemenea operatiune (art. 6 alin. (1) lit. (e) din RGPD);
 • interesele legitime urmarite de VASS Lawyers in executarea Contractului (art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD).

VASS Lawyers poate prelucra, dupa caz, si categorii speciale de date (e.g. date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date privind sanatatea): (i) atunci cand este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta (art. 9 alin. (2) lit. (f) din RGPD); sau (ii) cand realizeaza prelucrarea in temeiul faptului ca este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale VASS Lawyers sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale (art. 9 alin. (2) lit. (b) din RGPD).

Care sunt interesele legitime ale VASS Lawyers?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul intereselor legitime urmarite de VASS Lawyers, precum prestarea serviciilor juridice, in functie de ariile sale de expertiza, incheierea contractelor cu societatile in cadrul carora isi desfasoara activitatea persoana vizata si gestionarea corespunzatoare a executarii Contractelor.

Cine are acces la datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de VASS Lawyers prin intermediul urmatoarelor terte persoane, dupa caz: (i) furnizorul serviciilor de e-mail (e.g. Microsoft Corporation); datele pot fi stocate in cadrul e-mailurilor pe serverele Microsoft Corporation situate in Statele Unite ale Americii; Microsoft Corporation a aderat la EU – US Privacy Shield Framework la data de 08.12.2016; (ii) furnizorul programului de facturare si gestionare a dosarelor de instanta;  (iii) prestatorul serviciilor de contabilitate; (iv) banca; (v) prestatorul serviciilor IT; (vi) prestatorul serviciilor de analiza web.

Cat timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi stocate de VASS Lawyers: (i) pe durata Contractului si, ulterior, in conformitate cu prevederile legale (e.g. in scopuri de arhivare) (in cazul in care persoana vizata face parte din cadrul unui client/partener de afaceri al VASS Lawyers); (ii) pe perioada necesara atingerii scopului pentru care se realizeaza prelucrarea; (iii) pe perioada necesara prestarii serviciilor de analiza web.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de catre VASS Lawyers, in calitate de operator, au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine din partea VASS Lawyers o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc, precum si acces la datele respective, conform prevederilor RGPD;
 • dreptul la rectificare – persoana vizata are dreptul de a obtine rectificarea de catre VASS Lawyers a datelor cu caracter personal inexacte; in acelasi timp, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – persoana vizata are dreptul de a obtine din partea VASS Lawyers stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, atunci cand, inter alia, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoana vizata are dreptul de a obtine din partea VASS Lawyers restrictionarea prelucrarii in cazul in care, inter alia, contesta exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite VASS Lawyers sa verifice exactitatea datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre VASS Lawyers, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii;
 • dreptul la opozitie – persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, in orice moment, prelucrarii datelor sale cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii; 
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de VASS Lawyers pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, in cazul prelucrarii datelor pentru transmiterea de news alert-uri sau raspunsuri la solicitarile din formularele de contact; va puteti dezabona de la news alert prin selectarea optiunii ‘unsubscribe from this list’ sau prin accesarea sectiunii ‘update subscription preferences’, urmata de optiunea dezabonare, din subsolul oricarui news alert transmis.

VASS Lawyers, in calitate de operator, este exceptat de la obligatia de a informa persoanele vizate, ale caror date cu caracter personal nu au fost obtinute de la acestea, ci de la client, intrucat datele cu caracter personal trebuie sa ramana confidentiale in temeiul unei obligatii statutare de secret profesional, astfel cum este aceasta reglementata de art. 11 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Cum pot fi accesate datele cu caracter personal?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti in calitate de persoana vizata, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@vasslawyers.eu.

VASS Lawyers va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care dvs. solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de VASS Lawyers gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, VASS Lawyers poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.